Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проекти на нормативни актове

Проект на Заповед на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на участък от път I-1 (E79) „Мездра – Ботевград“, ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“
 

Проект на Заповед
Мотиви към проект на заповед
Справка

Дата на откриване – 23.04.2024 г.
Дата на приключване – 23.05.2024 г.


 
Проект на Заповед за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+122“
 
Проект на Заповед
Потиви към проект на заповед
Справка
 
Дата на откриване – 23.04.2024 г.
Дата на приключване – 23.05.2024 г.

Временна организация и безопасност на движението: „ВОБД за забрана за преминаване на моторни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 тона на път III-208 „Варна-Дъскотна-Айтос“, в участъка от км 82+700 /кръстовище с път III-2085 „Руен-Просеник“/ до км 94+200 /край на път III-208/“

Дата на откриване – 23.02.2024 г.
Дата на приключване – 23.03.2024 г.

Проект на заповед

Мотиви

Справка


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на  Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.)  

С проекта на постановление се цели допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като се въвеждат отстъпки на база изминати километри за календарен месец, считано от 01.07.2023 г. за пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона. 

Дата на откриване – 28.08.2023 г.

Дата на приключване – 27.09.2023 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

  Doklad.pdf

  PMS-Tarifa.pdf

  1796.30г.2023 ОВ.pdf

  OVNA.pdf


Проект на заповед за: „Въвеждане на временна организация на движението по републиканската пътна мрежа в България във връзка със съхраняване на пътните настилки при повишаване на температурите на въздуха над 35 градуса по Целзий“ и Приложение №1 към заповед;

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на публикуване: 31.07.2023 г.

Дата на приключване: 31.08.2023 г.

Проект на заповед

Мотиви
 


Проект на заповед за: „ВОБД за забрана за преминаване на моторни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 тона на път III-208 „Варна-Дъскотна-Айтос“, в участъка от км 82+700 /кръстовище с път III-2085 „Руен-Просеник“/ до км 94+200 /край на път III-208/“

          Целева група: Всички заинтересовани

           Дата на публикуване: 03.07.2023 г.

           Дата на приключване: 03.08.2023 г.

            Проект на заповед

            Мотиви

            Приложение        

            Справка


Проект на Заповед за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на участък от път I-1 (E79) „Мездра – Ботевград“, ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“ – участък: 2.1 от км 161+367 до км 172+000

            Целева група: Всички заинтересовани

            Дата на публикуване:  13.04.2023 г.

            Дата на приключване: 13.05.2023 г.

            Проект на заповед

            Мотиви


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за пътищата се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство (Директива (EС) 2019/520). С Директива (ЕС) 2019/520 се отменя  действащата до 20 октомври 2021 г. Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността. Директива (EС) 2019/520 има за цел електронните системи за пътно таксуване в Общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.

Дата на откриване – 30.03.2023 г.

Дата на приключване – 13.04.2023 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:

RMS.pdf

1_ZID_ZP - 02_03_2023.pdf

08_03_2023_Motivi.pdf

08_03_2023_Proekt na doklad ot ministura .pdf

Stanovishe OVNA.pdf

28_03_2023_Tablica za suotvetstvie s pravoto na ES.pdf

CHPOV  24_03_2023.pdf

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., ДВ бр. 16 от 2020 г.; ДВ бр. 49 от 2022 г., попр., ДВ, бр. 51 от 2022 г.)     

                С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като се отлага влизането в сила на предстоящото увеличение на  размерите на таксата на база изминато разстояние (тол такса) и на максималната тол такса. Предвижда се увеличението да бъде отложено за влизане в сила от 01.07.2023 г. с оглед икономическа ситуация в страната и намаляване на финансовия натиск върху транспортния бранш. Това ще спомогне за подкрепа на устойчивостта и конкурентоспособността на индустрията за товарни превози, което е от съществено значение за цялостното икономическо състояние в Република България.

            Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид важността на отлагане на поетапно увеличение на размерите на тол таксите за различните категории пътни превозни средства над 3,5 т.

Дата на откриване – 22.12.2022 г.

Дата на приключване – 05.01.2023 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:

                                               DOKLAD-Tarifa 01.07.(002).pdf

                                               PMS-Tarifa.pdf

Stanovishe.pdf

OVNA_21_12_2022_юли.pdf

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., ДВ. бр. 9 и 81 от 2019 г., бр. 33 и 87 от 2021 г., бр. 41 и 47 от 2022 г.)

С проекта на постановление на Министерския съвет се предлага Национално тол управление (НТУ) в структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде определено за обект със стратегическо значение, чрез включването му в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност" - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

От страна на НТУ са предприети действия за повишаване надеждността и сигурността на Електронната система за събиране на пътни такси, с цел подобряване на физическата защита и повишаване степента на информационна сигурност и контрола на достъп до зоните, в които се изпълняват стратегически дейности, но въпреки това е необходимо да бъдат извършено допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.

По този начин се цели обезпечаване на основната задача на НТУ – осигуряване на надеждно и безпроблемно функциониране на Електронната система за събиране на пътни такси, а оттам и предоставяне на качествена услуга за събиране на пътни такси на ползвателите на платените участъци от републиканската пътна мрежа. Това ще съдейства за утвърждаване на НТУ като институция, отговаряща на всички национални и европейски критерии за сигурност, технологичен капацитет и високо ниво на ефективност.

Дата на откриване – 25.10.2022 г.

Дата на приключване – 24.11.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове: Doklad_NTU-strat obekt;

                                               PMS_NTU-strat obekt

                                               OVNA_NTU-strat obekt

                                               Stanovishte na d MA_NTU-strat obekt

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп., бр. 14 и бр. 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 1 от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.)

Цели се улесняване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставяне на информация или документи, които са налични при административен или друг орган, които ще се осигуряват служебно.

Част от документите ще се съгласуват по служебен път с органите на Министерството на вътрешните работи.

С промените се определя 14-дневен срок за извършване на оглед и съставяне на протокол от него.

С измененията се дава възможност, по изключение и при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да се изграждат нови пътни връзки към търговски крайпътни обекти в зоните за престрояване преди кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Въвежда се облекчена процедура за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект. С промените в наредбата се стандартизират услугите на общините, свързани със специалното ползване на пътищата, прецизират се текстове и тя се привежда в съответствие с вече направени изменения в нормативната уредба.

 

Дата на откриване – 09.09.2022 г.

Дата на приключване – 10.10.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:  становище на Модернизация НСПП.docx

                                                Доклад НСПП 12 08 2022 docx

                                                OVNA-elektronno podpisana NSPP.pdf

                                                ПМСНСПП 02.09.2022g. docx

 

 


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса (обн., ДВ, бр. 16 от 2020 г.

С приемането на проекта на решение ще бъдат актуализирани данните на тол сегментите, по отношение на автомагистралите, и пътищата от първи и втори клас, включени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса.

Материалът се публикува за обществено обсъждане, на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК.

Дата на откриване – 01.07.2022 г.

Дата на приключване – 01.08.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:

    Доклад    
             Проект на РМС     
             Приложение - списък


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 108 от 2020 г.)

 

    Предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства се налагат с цел да бъде хармонизирана нормативната уредба с изискванията на влезли в сила изменения на Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

Дата на откриване – 17.06.2022 г.

Дата на приключване – 01.07.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:

Proekt-Naredba 11_ot 30_05_2022

Motivi ot 30_05_2022

Tablica na suotvetstvieto_30_05_2022


Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.).

С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането на проекта на акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Към настоящия момент по-голямата част от приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане/ рехабилитация на републиканската пътна мрежа, се формират от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи приходите с около три пъти в сравнение с отчетените за 2020 и 2021 г., чрез което  ще се  постигне справедлив подход при разпределение на разходите за поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

 Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид предходното публикуване за обществено обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, считано от 11.05.2022 г., по отношение на който проект са направени единствено изменения във връзка с поетапното увеличаване на размера на таксата за изминато разстояние, както и предвид проведените консултации след посочената дата със заинтересованите страни.

Дата на откриване – 06.06.2022 г.

Дата на приключване – 20.06.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

            Целева група: Всички заинтересувани

Прикачени файлове (4)

Доклад

Проект на ПМС

Становище на администрацията на МС

Частична предварителна оценка

Таблица за отразяване на постъпилите становища


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.).  

 

 

С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането на проекта на акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане на републиканската пътна мрежа, се формира от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

 

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи приходите с около три пъти в сравнение с отчетените за 2020 и 2021 г. и ще бъде постигнат справедлив подход при разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

Дата на откриване – 10.05.2022 г.

Дата на приключване – 09.06.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:

Частична предварителна оценка на въздействието

Доклад относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.)

Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. ( обн., дв, бр. 101 от 2019 г., изм., бр. 16 от 2020 г.)

Становище на администрацията на Министерския съвет

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за пътищата се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.

Със законопроекта се прецизират хипотезите за извършване на корекции, в случаите на допусната техническа грешка при издаване на електронна винетка и се въвежда ред относно нарушенията, регистрирани в периода от закупуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекция. Прецизират се хипотезите, свързани с подаването на декларирани тол данни, уведомяването на собствениците и ползвателите за неподадени тол данни и последващото заплащане на дължимите тол такси.

Дата на откриване – 16.03.2022 г.

Дата на приключване – 30.03.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове:

Закон за изпълнение и допълнение на Закона за пътищата

Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

ДОКЛАД

МОТИВИ

Таблица ЕС съответствие ЗИД на ЗП

 


Проект на заповед за временна организация и безопасност на движението за въвеждане на ограничение на скоростта в участъка от км 168+000 до км 208+100, ляво и дясно платно на АМ „Тракия“

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на публикуване:  29.12.2020 г.

Дата на приключване: 30.01.2021 г.

Проект на заповед

Мотиви


Проект на  Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“

С проекта на инструкция се цели изпълнение на законовата делегация на чл. 167а, ал. 7 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), в която е предвидено, че обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, до информационната система, създадена и поддържана от Агенция „Пътна инфраструктура“, в която се издават и съхраняват докладите за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Дата на откриване: 21.02.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Регионална политика

Дата на приключване: 06.03.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.)

С проекта на постановление се цели прецизиране на разпоредбата на чл. 10 от Тарифата и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС) по чл. 10б, ал. 3 във връзка с поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената пътна мрежа.

Предвидените промени касаят изменения на чл. 10 и на чл. 27 от Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

С измененията и допълненията в Закона за пътищата (ЗП) (Обн., ДВ, бр. 60 от 2019г.), е въведено изискването таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗП – тол такса, да се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.

Към настоящия момент, независимо, че в Тарифата са регламентирани размерите на таксите за изминато разстояние - тол такса, то същите не се прилагат, доколкото електронната система за събиране на пътни такси не е в реална експлоатация в частта тол. Предвид поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената републиканска пътна мрежа, определянето на предложените нови стойности ще бъде съобразено с това обстоятелство.

 

Дата на откриване – 13.01.2020 г.

Дата на приключване – 12.02.2020 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Проект на постановление на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“


Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Проект за постановление на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

14.11.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 2018 г.)

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние се цели привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.).

С проекта на акт се предвижда доставчиците на декларирани данни да предоставят получаваните от тях данни за географското позициониране на своите клиенти на доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – национални доставчици и ЕУЕСТ доставчици, които да ги обработват и допълват до получаването на декларирани тол данни, използвайки техническите си системи, които позволяват това.

Предвижда се отпадане на задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да организира разпространението на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс, като се предвижда тези дейности да бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси.

С проекта на акт се предвижда отпадане на необходимостта от сключване на договори при общи условия между АПИ и доставчиците на декларирани данни. Запазват се функциите на АПИ във връзка с осъществяване на контрол и надзор върху дейността им, като се предвижда доставчиците, които отговарят на нормативно установените изисквания, да бъдат вписвани в публичен списък на тези доставчици.

С проекта на акт се предлага поясняване на техническия начин, по който електронната система за тол таксуване ще изчислява изминатото разстояние, а именно, въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси ще се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси.

Предвижда се възможност маршрутна карта да бъде закупена от всички пътни превозни средства от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата.

Проект на постановление

Доклад

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Частични предварителна оценка на въздействието

16.08.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (ППС) е с цел прецизиране на задълженията и отговорностите на собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, както и на собствениците на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделско стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника по отношение на издадените разрешения за движение на  извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя.

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за пътищата специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя. В този смисъл, администрацията, управляваща пътя издава съответното разрешително, което важи за превозване на еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут, за определен срок. Същото следва да бъде съгласувано от МВР и заинтересованите администрации (НЕК, НКЖИ, МТИТС и други), чиито интереси могат да бъдат засегнати, съобразно маршрута на придвижване. Предвид това е необходимо ясно регламентиране на етапите, съпътстващи издаването на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС, както и съответните отговорности на администрацията, управляваща пътя, лицата, които извършват превозите и службите за контрол. Съгласуването на   издаденото разрешително с органите на МВР не е етап от процедурата по издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. То не предшества издаването на документа и не е условие за издаването му, а е една последваща процедура, която е в пряка зависимост от осъществявания от страна на МВР контрол по републиканските пътища.  Липсата на съгласуване с органите на МВР не е условие АПИ да откаже  издаване на разрешително, поискано от заинтересованите лица.

В проекта на наредба се предвижда възможността собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, да могат да подадат заявление за издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС и чрез лицензиран пощенски оператор, в съответствие с изискванията на Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г.

Мотиви

17.07.2019 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.

Проект на постановление на Министерския съвет

Доклад към проект на постановление на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

17.07.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите относно проект на ПМС за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”

ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Формуляр

Коментари и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани до 16.12.2018 г. на следния имейл: press@mrrb.government.bg.

 

16.11.2018 г.


Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

ПМС за проекта на приемане на наредба по чл. 10 ал. 6 от ЗП

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието

14.11.2018 г.


Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

Доклад относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” относно частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

14.11.2018 г.


Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално  ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., дв, бр. 62 от 2001 г., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1 от 2013 г., бр. 90 от 2016 г.

Доклад

Резюме на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с  Постановление  № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

01.11.2018 г.


Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Проект на ПМС

Доклад

Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" към МС

ЧПОВ към проект на ПМС

Справка на съответствието на проекта с правото на Европейския съюз

31.10.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Проект на ПМС

Доклад

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

ЧПОВ към проект на ПМС

31.08.2018 г.


Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България, подписано на 09 май 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие в гр. София

Мотиви към проекта на Закона за ратифициране

30.05.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействие

Предложение

Становище по чл. 30б ал. 3 от УПМСНА (2)

Становище на дирекция Модернизация на администрацията

Приложение

30.11.2017 г.


Проект на постановление за  изменение  и допълнение на Правилника  за  структурата,  дейността  и организацията  на  работа  на  Агенция "Пътна  инфраструктура", приет  с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Доклад

Становище

Формуляр за оценка на въздействието

07.11.2017 г.


 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg