Купете е-винетка: bgtoll.bg

Открити процедури след 1 октомври 2014 г.

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на спасително археологическо проучване на обект „Некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780

 


 

Процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Перник, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

 

1.12.2014 г.


 

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Извършване на консултантски услуги във връзка с допълнителни строителни работи на обект: Път II-18 "Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780" с 2 (два) подобекта:

Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали количества СМР;
Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи."

 

26.11.2014 г.

 


Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица”

 

19.11.2014 г.


Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100”

12.11.2014 г.


Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет:


„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление – гр. Перник и Областно пътно управление - Благоевград, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 - Областно пътно управление – гр. Перник;

2. Обособена позиция № 2 - Областно пътно управление – гр. Благоевград.

3.11.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg