Купете е-винетка: bgtoll.bg

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и всички приложими подзаконови актове, които имат отношение към Обработването и защитата на данните, и общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Тя касае защитата на личните данни в контекста на изпълнение на правомощията и законовите задължения, които се прилагат спрямо Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) като публичен орган.

 

1.      Данни за администратора и контакти

Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие и благоустройството със седалище в София, с адрес - бул. Македония № 3, интернет адрес:  dpo@api.bg.

Агенцията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност.

Функциите на Агенция “Пътна инфраструктура“ и правомощията й са регламентирани в Закона за пътищата ; Закона за движението по пътищата, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

 

2.      Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от АПИ длъжностно лице по защита на личните данни - Р. Стоева, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт: телефон: 02/9173250; 02/9802490, електронен адрес за кореспонденция:  r.stoeva@api.bg; dpo@api.bg

      За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:

- изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. Македония № 3

- подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. Македония № 3;

- изпратите искане за упражняване на права на електронна поща:  dpo@api.bg,; r.stoeva@api.bg

 

3.      Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни.

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни.

Обработването на лични данни следва да е предназначено да служи на човечеството. Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност

Като администратор на лични данни, Агенция “Пътна инфраструктура“ прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото съобщение предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

Принципите и правилата на Общия регламент се прилагат по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се обработва във връзка с осъществяването на функциите на Агенция “Пътна инфраструктура“. Информацията може да се съдържа както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи, без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

 

4.      Определения

- лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

- администратор - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

- обработващ лични данни-физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

- получател- физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

5Категории лични данни, които се обработват от Агенция “Пътна инфраструктура“ и субекти на данните

АПИ като администратор събира лични данни по отношение на следните катогории субекти:

- Човешки ресурси;

- Финансово-счетоводна дейност;

- Заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

- Отчуждителни процедури по закона за държавната собственост (ЗДС);

- Жалби, сигнали, предложения  и други искания, отправени пред АПИ;

- Участници в обществени поръчки;

- Разрешения за специално ползване на пътищата (СПП);

- Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления

- Регистри на рекламни съоръжения и търговски крайпътни обекти; удостоверения за пътна помощ;

- Контрагенти;

- Посетители;

- Квалификация и обучение на кадри;

- Видеонаблюдение

 

6.      Цели за обработване на личните данни

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на АПИ. Използваме лични данни при провеждане на процедури за отдаване под наем на имоти.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват:

  • обикновени лични данни за:

- идентификация на физическите лица (от личната карта - име, гражданство, дата на раждане, пол, ЕГН, номер на документа, снимка) ;

- образование и квалификация (степен на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата);

  • чувствителни лични данни:

- здравни (медицински данни на лицата, които са страна по трудово или служебно правоотношение);

-ТЕЛК, болнични листове

- други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността;

Събираме, обработваме и съхраненяваме лични данни данни на служители на АПИ и на лица - страна по граждански договори във връзка с изплащане на трудови възнаграждения, данъци, осигурителни вноски, разплащания по проекти, както и на  физически лица за изплащане на обезщетения от приключили отчуждителни процедури и при възстановяване на надвнесени такси за закупуване на електронни винетки.

Използваме лични данни при провеждане на процедури за отдаване под наем на имоти.

Заявления по ЗДОИ

Във връзка с правото на достъп до обществена информация на всеки гражданин, предоставяме достъп до обществена информация при спазване на изискванията на Закона за защита на лични данни.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е задължен субект съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. Този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България.

Отчуждителни процедури по закона за държавната собственост (ЗДС);

За целите на теренното осигуряване на пътните обекти от инвестиционната програма на АПИ, събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на засегнати собственици на имоти и части от имоти, попадащи в трасетата на линейните пътни обекти.

 

Жалби, сигнали, предложения и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на АПИ,  се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред АПИ, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на АПИ в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Обществени поръчки

Във връзка дейностите по провеждане и възлагане на обществени поръчки събираме и обработваме лични данни на физически и юридически лица - кандидати за участие в процедурите: ЕГН, № на лична карта, три имена на представители на участниците, адрес, месторабота, телефонен номер, електронна поща.

Разрешения за специално ползване на пътищата (СПП), Регистри на рекламни съоръжения и търговски крайпътни обекти, удостоверения за пътна помощ, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на юридически и физически лица, които се вписват в административните актове. 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработваме лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, сключени по реда на ЗЗД, ЗОП, и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на АПИ се извършва чрез обработващ лични данни – охранителна фирма, избрана за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физическите лица, посещаващи сградата на Агенцията и контрола на достъпа.

Семинари, курсове за квалификация, провеждане на обучения, работни срещи и  възстановяване

За осъществяване на дейностите събираме и обработваме лични данни на служители и/или външни лица настанени в „Базите за квалификация и прекавалификация на кадри“, съгласно Закона за гражданската регистрация.

АПИ обработва личните данни съгласно изпълнение на задължения по:

Закона за гражданската регистрация; Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Закона за държавния служител; Закона за администрацията; Кодекса на труда;  Кодекса за социално осигуряване; Закона за задълженията и договорите; Закона за обществените поръчки; Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); Закона за административните наказания и нарушения

АПИ обработва личните данни само за целта, за която те са събрани, и не ги използва повторно за несъвместими цели.

7. Съхранение на личните данни

АПИ съхранява личните данни в нормативно установените срокове за постигане на целите, за които са били събрани.

Информацията се обработва при спазване на принципите за защита на личните данни и се предприемат нужните мерки за недопускането и предотвратяване на нарушение в сигурността на тази информация. За защита на данните са предприети множество мерки за физическа, персонална, документална защита и защита на информационните системи.

При съхраняването на документи, подадени в Агенцията, АПИ се съобразява със сроковете, предвидени в действащото законодателство и приложимите подзаконови нормативни актове, изискванията за водене на учрежденския архив, отчитат се и сроковете, в които могат да бъдат предявени правни претенции.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени и електронни), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, се унищожават.

8. Разкриване и трансфер на лични данни

При необходимост или  поискване лични данни се предоставят на публични органи - Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи, органи на Съдебната власт, Служби за сигурност и обществен ред; контролни органи, органи на местното самоуправление. Данни се предоставят и на изпълнители по договори за доставка на стоки и услуги, по които Агенцията е страна-процедури по ЗОП; Служби по трудова медицина, ЗК за трудова злопулука.

9. Сигурност на личните данни

АПИ предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

10. Права на субектите на данни

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред АПИ, за личните данни, които АПИ обработва.

По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

- право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;

- право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;

- право на изтриване („право да бъдеш забравен“), което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;

- право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на възражение срещу обработката по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, в случаите когато няма законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За упражняването на тези права, с изключение на правото на жалба, лицата следва да се свържат с длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка.

В искането си за упражняване на права се посочват име (собствено, бащино и фамилно) и адрес с цел идентифицирането на лицето като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на АПИ може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочва се в какво се изразява искането. Посочва се адреса за кореспонденция с лицето (физически адрес, електронен адрес) съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява и се посочват причините, които налагат удължаването.

11. Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

        

12.  Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че обработката на лични данни в АПИ е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд София – град.

 

Настоящата Политика е утвърдена с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 21641/19 от 25.03.2019 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg