Купете е-винетка: bgtoll.bg

Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки - 2012 г.

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Жива 24 /двадесет и четири/ часова невъоръжена охрана на обект: Снегоринна база "Леденика” на територията на Областно пътно управление Враца"

Документация


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540” Част 1: Съфинансиране: Оперативна програма Транспорт

 

Документация - част 1

Документация - част 2

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000,  участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130”

Документация - част 1

Документация - част 2


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) "Видин – Ботевград"– етап І от проект: "Подготовка на проект "(Е-79) Видин – Монтана" Участък № 1: Път І-1 "Ружинци – Монтана" от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км; Участък № 2: Път І-1 "Монтана – Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км" Фаза: Идеен и Технически проект."

Документация

Въпроси и отговори - 53-00-19534 от 17.12.2012

Въпроси и отговори - 53-00-19695 от 19.12.2012

Въпроси и отговори - 53-00-185 от 08.01.2013

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на фасадата на Административната сграда на ОПУ Перник”

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на Областно пътно управление - Ямбол"

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширения на внедрената в АПИ система за документооборот чрез включване на 27 ОПУ и ЦИПТНЕНС към централизираната система, надграждане на системата с безхартиен документооборот с използване на електронни подписи с възможност за автоматичен обмен на електронно подписани документи между ЦА на АПИ, ОПУ и ЦИПТНЕНС и изграждане на портал за електронно подписани документи”

Документация

 


„Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”

Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км

Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км”

Фаза: Идеен и Технически проект


Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

 


Документация за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на MTБ на Областно Пътно Управление-Стара Загора за 2012г."


Документация


Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на административна сграда на Районна пътна служба  гр.Враца” - Областно пътно управление  Враца


Документация


Документация за "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на ОПУ-Видин"

Документация


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Подмяна на дограма в Административната сграда на ОПУ-Габрово"

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ. 0+000 ДО КМ 16+540”

Документация

Приложения

Приложения

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


 

Документация за участие в открита процедура за възлагание на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за комплексна оценка на инвестиционен проект за обект:“Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстновителни работи по АМ „Тракия“ виадукт на км 61+327, АМ „Тракия“ виадукт на км 67+027 и АМ „Хемус“ виадукт на км 30+874”

Документация

Въпроси и отговори


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000,  участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130”

Документация

Приложения - част 1

Приложения - част 2

Приложения - част 3

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строителството на обект: Реконструкция на път III - 293 „Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния” от км 44+442 до км 45+685.08”

Документация

Приложения


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”.

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Организиране на дейността по разпространение на винетни стикери на територията на Република България - приемане и съхраняване на склад на отпечатаните количества винетни стикери, осигуряване на пунктове за крайна дистрибуция, различни от тези на Възложителя, периодично транспортиране на винетните стикери до пунктовете за крайна дистрибуция, включително и до пунктовете на Възложителя, информационно обезпечаване на отчитането на складовите наличности и продажбите, и финансовите постъпления от продажби”

Документация


Документация за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на три виадукта при км 61+327 и км 67+027 на АМ „Тракия” и при км 30+874 на АМ „Хемус“  част втора  - указания за подаване на оферта

Документация

Писмо до участниците за удължаване на срока за подаване на оферти

Писмо до участниците за удължаване на срока за подаване на документи - 2

 


Документация за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРИ ВИАДУКТА ПРИ КМ 61+327 И КМ 67+027 НА АМ „ТРАКИЯ” И ПРИ КМ 30+874 НА АМ „ХЕМУС“

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване  на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


 

Документация за участие и приложенията към нея за открита процедура по ЗОП с предмет:„Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ „Люлин” и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на магистралата от км 0+000 до км 19+495, включително и пътни връзки с обща дължина 6,5700 км, от които 570,00 метра магистрален габарит (А29), на територията на ОПУ София и ОПУ Перник, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 от Закона за възлагане на обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Комплексна доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция  „Пътна инфраструктура”

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект: Път I-9 „Слънчев бряг-Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект: Път I-9 „Слънчев бряг-Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39

Документация

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект: Обходен път на гр. Враца – път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60”

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Определяне на изпълнител за строителството на обект: Обходен път на гр. Враца – път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60”

Документация и приложения

Комплексен доклад

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ І-1 (Е 79) ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. МОНТАНА ОТ КМ 102+060 ДО КМ 114+512.20”

Документация

Въпроси и отговори


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект: Път I-1 (E-79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20”

Документация

Въпроси и отговори


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “СТРУМА” ЛОТ 2, УЧАСТЪК ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+000

Документация

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Въпроси и отговори 4

Въпроси и отговори 5

Уведомление за удължаване на сроковете по горепосочената процедура

Решение № 44/ 19.03.2012 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” за удължаване на сроковете в горепосочената процедура


Документация и приложенията към нея за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НАОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “СТРУМА” ЛОТ 2, УЧАСТЪК ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483.52.ЧАСТ ВТОРА - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

Документация

Приложения

Приложения

Приложения

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори /септември - октомври/

Решение по ОВОС


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за строителството на 8 /осем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Документация

Въпроси и отговори /януари - март/

Уведомление до всички заинтересовани лица закупили документи за участие

Решение

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на осем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Документация

Въпроси и отговори /февруари - април/

Уведомление за удължаване на срока на горопосочената процедура

Решение № 45/ 19.03.2012 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” за удължаване на сроковете в горепосочената процедура

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Документация

 

Въпроси и отговори /януари - март/

Уведомление до всички заинтересовани лица закупили документи за участие

Решение


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на седем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ”

Документация

Въпроси и отговори /февруари - април/

Уведомление за удължаване на срока по горепосочената процедура

Решение № 46/ 19.03.2012 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” за удължаване на сроковете в горепосочената процедура

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Информация и публичност” по проектите за  рехабилитация на пътища по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България  2007-2013”

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”

Документация

Приложения


Документация  за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура”

Документация

Въпроси и отговори

Приложение към въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА  ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ"

Документация

Въпроси и отговори /февруари/


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови автомобили за обновяване и модернизация на автопарка на Специализираната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”


Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване  на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от втори етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”

Документация

Въпроси и отговори /октомври/


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТ:BG161PO001/2.1-01/2007/001-030 „ЛОТ 31 РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ II-18 СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ-ЮЖНА ДЪГА ОТ КМ 41+137.87 ДО КМ 44+720 И ПЪТНА ВРЪЗКА № 2 НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ МЛАДОСТ В УЧАСТЪКА ОТ СОП ДО НАЧАЛОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ НАДЛЕЗ”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ „ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ” ЗА ОБЕКТИТЕ ОТ ВТОРИ ЕТАП НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”

Документация


Документация за геодезично заснемане на обектите по ОП "Регионално развитие" - Първи етап

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ” НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013


Документация

Въпроси и отговори


Документации за обществени поръчки за строителство на обекти по ОП "Регионално развитие" - Втори етап


Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-020 Лот 16: Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-015 "Лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на строителството на обект:BG161PO001/2.1-01/2007/001-022 "Лот 20: Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) Щръклево - Попово

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-028 "Лот 28: Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец

Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-025 „Лот 30 Рехабилитация на път ІІІ-102 (Димово-Ружинци) – Бела – Белоградчик - Монтана

Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-029 “Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково–Минерални Бани  и път ІІ-59 Ивайловград-Славеево

Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 “Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките)

Определяне на изпълнител на строителството на BG161PO001/2.1-01/2007/001-026 “Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица-яз. Пясъчник-с. Любен-с. Неделево-с. Голям чардак

Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-019 „Лот 23: Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) - ІІІ-208

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-023 „Лот 17 Рехабилитация на път ІІ-35 Троян - Кърнаре

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-018 „Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Вър

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 „Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-017 „Лот 24 Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-024 „Лот 25: Рехабилитация на път ІІ-37 Батак–Доспат

 


Въпроси и отговори относно oпределяне на изпълнител за изработка на технически проект за основен ремонт (рехабилитация)на обект АМ "Тракия" /София-Пловдив/ и обект АМ "Хемус" /Шумен-Девня/

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по публичност икомуникация за лот 2, 3 и 4 на проект „Доизграждане на АМ „Тракия”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Документация

Приложения

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане в АПИ на Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани от ОПРР

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево-Стефаново-Дебнево-Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево-Стефаново-Дебнево-Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 от Закона за възлагане на обществени поръчка(ЗОП) с предмет: “Комплексна доставка на канцеларски материали, офис хартия и консумативи за копирна техника, факс апарати и принтери за нуждите на Агенция  „Пътна инфраструктура”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга при изграждане на обект: Пътна варианта и мост над река Стряма на път ІІ–56 „Брезово – Пловдив” при км 84+540”

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект: Пътна варианта и мост над река Стряма на път ІІ–56 „Брезово – Пловдив” при км 84+540”

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на нови автомобилни гуми за нуждите на централна и специализирана администрация на Агенция „Пътна инфраструктура” за 2012 г.“

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ “Тракия” и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за следните новостроящи се участъци:

 

1. Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900 с дължина на директното трасе 31,800км и габарит А29 ,включително  прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 5061 м  и габарит 5,50 м

 

2.Лот 3 “Нова Загора – Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597 с дължина на директното трасе 35,697 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1672 м и габарит 5,50 м.

 

3.Лот 4.1 “Ямбол – Карнобат”,от км 276+200(≡км 277+597 от Лот 3) до км 291+000 с дължина на директното трасе 14,800 км и габарит А29,включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 4813м. и габарит 5.50 м.

 

4.Лот 4.2 “Ямбол-Карнобат” от км 291+000 до км 325+280 с дължина на директното трасе 34,280 км и габарит А29,включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1635 м и габарит 5,50 м. на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен ,ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Документация

Разяснения до всички заинтересовани лица, закупили документация за участие в процедурата


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА във връзка с изпълнението на ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА ”СТРУМА” ЛОТ 4, участък „Сандански – Кулата” от км 423+500 до км 438+500

Документация

ОВОС


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “СТРУМА” ЛОТ 4, УЧАСТЪК „САНДАНСКИ – КУЛАТА” ОТ КМ 423+500 ДО КМ 438+500

Документация

ОВОС

Приложения

Приложения

Въпроси и отговори


ДОКУМЕНТАЦИЯза участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за строително монтажни работи на обект „Ремонт на мост над р. Ботуня при км. 32+514 ”Път III-162 Граница ОПУ-София- Г. Б. Речка- Стояново- Граница ОПУ- Враца”

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ „ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ” ЗА ОБЕКТИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”

Документация

Приложения

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство  обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”

Документация

Приложения

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител на строителството на ОБЕКТ: Рехабилитация на път III - 293 "Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич - Application number: 2(2i)-1.1-9

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III - 293 "Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич - Application number: 2(2i)-1.1-9”

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III -137- от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен  Application number: 2(2i)-1.1-6”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III -137 от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен  Application number: 2(2i)-1.1-6”

Документация

Въпроси и отговориДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитацията на път III -3402 Славяново - Пордим” - от км 10+654.81 до км 21+763.03, област Плевен - Application number: 2(2i)-1.1-3”

Документация

Въпроси и отговори


Документацияза участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитацията на път III -3402 Славяново - Пордим” от км 10+654.81 до км 21+763.03, област Плевен - Application number: 2(2i)-1.1-3”

Документация

Отворени оферти


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на идеен проект с парцеларен план на обект:“АМ „Струма Лот 2 Дупница – Благоевград, от  км 322+000 до км 359+000“

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 20 – участъци: „Път ІІІ-805 „Път І-8 „Пазарджик – Пловдив” – ПВ Царацово – Съединение” от км 0+000 до км 4+120” и „Път ІІ-86 „ Път І-8 „Пазарджик – Пловдив” – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 14+750”

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІІ – 107 „(О.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна“, участък „Рила - Рилски манастир“ от км 11+100 до км 31+000“

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: изграждане на външно функционално осветление на АМ „Люлин”- пътен възел  „Софийски околовръстен път” км 0+000 и  пътен възел  „Даскалово"

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване  на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/2.1-01/2007/001-030 „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски Околовръстен път - Южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез””

Документация


Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за строително монтажни работи на обект „Аварийно - възстановителни работи на път ІІ - 81 София - Петрохан - Лом, от км 44+550 до км 44+650”

Документация


Документация за определяне на изпълнител за изработка на технически проект на обект: Път ІІ-18 “Софийски околовръстен път – Западна дъга” участък от км 0+780 до км 6+309

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ТЕРЕННАТА ОСНОВА ПОД ПЪТЕН НАСИП ПО ПРИЛОЖЕНО КИЛОМЕТРАЖНО ОПИСАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ТРАСЕТО НА АМ “ТРАКИЯ”, УЧАСТЪК ЛОТ 4 ЯМБОЛ - КАРНОБАТ  ОТ КМ 276+200 (СЪВПАДА С КМ 277+597) ДО КМ 325+280”, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 12.505 КМ”

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на разрушена асфалтова настилка на път ІІІ - 1301 „Криводол - Галатин-Лесура-Фурен” в участъка от км 13+183 до км 15+245”


Документация

 Документации за обществени поръчки за изработка на технически проект за основен ремонт(рехабилитация) на обекти


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: АМ "Хемус" пътен участък ”Шумен – Девня” от км 360+694 до км

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на изпълнител за осъществяване на „геодезическо заснемане” на обектите от ВТОРИ ЕТАП НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

Документация

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg