Купете е-винетка: bgtoll.bg

Публични покани 2012 -2013 г.


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 11,774 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ–ОПУ Кърджали“

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  30.12.2013 г.

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на проект за трайно укрепване и изпълнение на съответните строително-монтажни работи на участъка от път III-591 Крумовград – яз. Студен кладенец” на км 13+100”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 30.12.2013 г.


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на охрана по обособени позиции"

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 30.12.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до

включването в път І-9 при км 314+400 = 364+331,10 (3+381,06)“
 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 17.12.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Продължаване правото на ползване и поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер а F-Secure"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 
 17.12.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Застраховане на сгради и имоти – публична държавна и частна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ”

  ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 
 17.12.2013 г.


Публична покана и приложения към нея на ОПУ - София с предмет:

Доставка на въглища за отопление

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 13.12.2013 г. 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Определяне на видовете ремонтни работи, свързаните с тях количествени сметки и схеми за тяхното изпълнение и изчисляване на индикативната строителна стойност за възстановяване на транспортно-експлоатационното състояние и безопасността на път III-6004 „Горна Малина – Белопопци – Байлово – Смолско” от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 – Бенковски – п.к. с път III-6004” от км 0+000 до км 6+200”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 09.12.2013 г.


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на одит по пътна безопасност на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 09.12.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 04.12.2013 г.


Публична покана и приложения към нея за определяне на изпълнител за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Път І-1 "Видин – Димово" от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км; Път І-1 "Димово – Бела - Ружинци" от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км.

 Обособена позиция № 2: Път І-1 "Ружинци – Монтана" от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км; Път І-1 "Монтана – Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км.

 

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 02.12.2013 г.


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител на дейност публичност и визуализация на проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.11.2013 г. 


Публична покана на ОПУ - Стара Загора и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на въглища за отопление"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.11.2013 г.


Публична покана на ОПУ - Стара Загора и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на дърва за отопление"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.11.2013 г.


Публична покана на ОПУ - Видин и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на въглища за отопление"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.11.2013 г.


Публична покана на ОПУ - Видин и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на дърва за отопление"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.11.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на фабрично нова компютърна техника за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 19.11.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на технически проект и подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Обходен път на гр. Димово” от км 39+480 до км 47+300 на Път І-1”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 19.11.2013 г.


 

Публична покана на ОПУ - София с предмет:

Доставка на въглища за отопление

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 13.11.2013 г.


Публична покана на ОПУ - Варна с предмет:

„Доставка на дърва за отопление“ 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 13.11.2013 г.


 Публична покана на ОПУ - Кърджали с предмет:

"Премахване на сграда, намираща се в поземлен имот №000058 по КВС на землището на с.Енчец, община Кърджали, актуван с АДС №2176/07.08.2008 г."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 13.11.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Определяне на видовете ремонтни работи, свързаните с тях количествени сметки и схеми за тяхното изпълнение и изчисляване на индикативната строителна стойност за възстановяване на транспортно-експлоатационното състояние и безопасността на път III-6004 „Горна Малина – Белопопци – Байлово – Смолско” от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 – Бенковски – п.к. с път III-6004” от км 0+000 до км 6+200”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 13.11.2013 г.


 Публична покана на ОПУ - Хасково с предмет:

"Доставка на дърва и въглища за отопление по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на дърва за отопление; Обособена позиция № 2 - Доставка на въглища за отопление"

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 11.11.2013 г.


 Публична покана на ОПУ - Русе с предмет:

"Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ Русе" и приложения към нея

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 8.11.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Велико Търново с предмет:
"Доставка на въглища за отопление" и приложения към нея

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

5.11.2013 г.  


Публична покана на ОПУ-Велико Търново с предмет:

"Доставка на дърва за огрев" и приложения към нея

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

5.11.2013 г. 


 

 

Публична покана на ОПУ - Враца за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 "Доставка на дърва за отопление" за нуждите на ОПУ Враца - Районни пътни служби: (РПС Враца, РПС Оряхово и РПС Мездра)

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

4.11.2013 г.


 

Публична покана на ОПУ - Враца за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на въглища за отопление" за нуждите на ОПУ Враца (РПС Враца, РПС Мездра и РПС Мездра)

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

4.11.2013 г.


 

Публична покана на ОПУ - Пазарджик за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013 -2014 г. на ОПУ гр. Пазарджик – сградите на РПС Пазарджик, РПС Панагюрище, РПС Пещера и кантон Цигов чарк" и приложения към нея

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

31.10.2013 г.


 Публична покана на ОПУ-София за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на въглища за отопление" и приложенията към нея

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

30.10.2013 г.

 


Публична покана на ОПУ-София за възлагане на обществена поръчка с предмет :

"Доставка на дърва за отопление" и приложенията към нея

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

30.10.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Плевен за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на въглища за отопление" и приложенията към нея

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

30.10.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Търговище за възлагане на обществена поръчка с предмет :
"Доставка на дърва за отопление" и приложенията към нея

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

30.10.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Търговище за възлагане на обществена поръчка с предмет :
"Доставка на въглища за отопление" и приложенията към нея

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

30.10.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Перник за възлагане на обществена поръчка с предмет :
"Доставка на въглища за отопление" и приложенията към нея

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

24.10.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Перник за възлагане на обществена поръчка с предмет :
"Доставка на дърва за отопление" и приложенията към нея

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


24.10.2013 г.


Публична покана на ОПУ-Сливен за възлагане на обществена поръчка с предмет :
"Доставка на дърва за отопление" и приложенията към нея

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.10.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 
„Избор на изпълнител на консултанска услуга за Лот 4 – Участък 2 път I-7 „Шумен – Велики Преслав – Върбица” от км 122+300,00 до км 149+156,80”, с обща дължина от 26,86 км и рехабилитация на пътните връзки от пътния възел на път I-7 „Силистра – Шумен – Ямбол” с Път II-73 „Шумен – Карнобат”, включително съществуващото мостово съоръжение над Път I-7
 
 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

23.10.2013 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
      „Избор на изпълнител на консултантска услуга за Лот 5 – Участък 3 Път I-7 „Силистра – Шумен” от км 0+180 до км 1+776,66, с дъжина 1.6 км и Участък 6 Път I-7 „Шумен  – Велики Преслав – Върбица” от км 166+548 до км 180+232, с обща дължина от 13.68 км по проект "Транзитни пътища V"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

23.10.2013 г.


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Допълнителни видове СМР във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ от км 222+849.41 до км 224+400 – Вход и изход от локално платно, обслужващо имоти в участъка от км 223+960 до км 224+400 и заустване на напречни полски пътища по кадастралната карта, при изпълнение на реконструкцията на път I-9 Слънчев бряг – Бургас в участъка от км 222+849.41 до км 225+522.39“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

9.10.2013 г.


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на стоманобетонен подлез при км 365+780, с размери 3,00на 3,00 м при изпълнението на обект: "Допълнително проектиране и строежа на ПЪТ Е-85 (I-5) „КЪРДЖАЛИ-ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 26.09.2013 г.


 

Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнтел за извършване на проучвтелно-проектански и строително-монтажни дейности за обект : Път ІІІ-109 „І-1 – Мелник” изграждане на нова обезопасителна стоманобетонова стена с височина 2,50 - 3,50 метра и дължина 80 /осемдесет/ метра при км.10,800 в ляво

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНАПублична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изработване на план за действие към "Стратегически карти за шум" за основните пътни участъци в Република България с трафик над 3 милиона МПС годишно"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на технически проект с парцеларен план за обект: Пътно кръстовище /пътен възел на път I-6 „София – Бургас” при км 312+000“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 

„Избор на изпълнител за археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на инфраструктурни обекти, в изпълнение”, както следва: - Път І-1 (Е-79), „Обходен път на гр. Враца” от км 0+000 до км 6+816,60; - Път I-1 (Е79) „Обходен път на гр. Монтана” от км 102+060 до км 114+512.20; - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; - Път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р.Румъния”, участък от км 44+442 до км 45+640; - Път І-7 „Силистра – Шумен“ Лот 2.2 от км 1+773 до км 55+535; Подобект: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Подобект: Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200"


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел транспониране на Директива 2011/76/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО в българското законодателство и в съответствие с релативните текстове на директивата”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение за експерти от Дирекция ОППО в семинари и обучения за придобиване на нови знания и умения в областта на законодателство, свързано с възлагането на обществени поръчки и правното обслужване на Агенция "Пътна инфраструктура"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел транспониране на директива 2011/76ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 1999/62/ЕС в българското законодателство и в съответствие с релативните текстове на директивата”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на канцеларски материали (химикалки, кламери, моливи, индекси и др.) за период от една година“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Ремонт на фуга и стълб № 6 на обект път І-5 Русе-В.Търново-Маказа, гредов мост  при км. 2+680, замяна на аварирала дилатационна фуга М 75 при устой страна Русе с нова преходна конструкция открит тип и ремонт на ригел на стълб № 6”

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Път ІІІ-108, /І-1/-Петрич, аварирал водосток при км 9+675“

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на изпълнител във връзка със строителството на обект: “Ремонтно-възстановителни работи на път III-1003 “(I-1) – Рударци – Кладница” от км 4+500 до км 5+200 – Пилотна система II”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: „Път ІІІ - 6301 „Филиповци - Велиново - Глоловица” в участъка от км 1+100 до км 1+200”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Избор на изпълнител на дейност публичност и комуникации по проект "Техническа помощ за подобряване ефективността на пътния сектор в Република България"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Реинженеринг на "Управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на средносрочна рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани по ОПРР”.

 

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

    ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Път II-37 „Батак – Доспат”, деформирани участъци при км 171+746, км 172+480 и км 185+656 и км 209+950”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 
„Осигуряване и доставка на самолетни билети и застраховки за служебни пътувания в чужбина на работещи в Агенция “Пътна инфраструктура”
 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на препарати и средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на ЦА на АПИ“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за обект: „ Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец-Голямата звезда“, включваща дейности по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 

 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Изготвяне комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект, включително технически контрол по част „Конструктивна” и упражняване на строителен надзор на обект: Републикански път III-8081 „Долни Главанак – Малки Воден”, разрушено мостово съопръжение при км 19+185”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на обезопасителни системи срещу падащи камъни на Път І-8, в района на м.Габровица; ІІІ-842, с.Юндола - гр.Белово; на Път на Път ІІІ-843, около разклона за с.Грашево”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изработване на Доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти с предмет: І. Технически проект за рехабилитация (основен ремонт) за следните обекти: •Път ІІІ-8632 “Баните – Стоянов мост”, мост при км 5+494 ; •Път ІІІ-866 „Смолян – Стойките – Михалково”, мост при км 7+016 в гр. Смолян; •АМ „Хемус”, виадукт при км 380+680; •АМ “Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511,33 до км 2+911,43; •Път І-2 „Русе – Разград”, мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец; •Път ІІІ-5007 “С. Ветрен – Николаево – Конаре” Надлез над път І-6 при км 20+250; •Път ІІІ-818 „Долно Церовене – Якимово” от км 0+000 до км 12+600; •Път ІІІ-293 „Александрия – Кортен – Северняк – граница с Р Румъния” от км 44+442,33 до км 45+685,08; •Път ІІІ-608 „Пъстрово – Съединение” от км 28+000 до км 39+100; •Рехабилитация на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” в участъка от ул. Николай Хрелков” до ул. „Суходолска”, местност „Подложище”, от км 56+162 до км 57+256,60; •А-1 „Марица” „Оризово – Капитан Андреево”, участък „Любимец – Капитан Андреево” от км 99+800 до км 108+260 – ляво платно; •Път ІІІ-1003 „Драгичево – Рударци – Кладница” от км 0+000 до км 9+339.20=9+200; ІІ. Технически проект за ново съоръжение за обект: Път ІІІ-5802 “Тополово – Поройна - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор/” Мост над р. Мечка при км 19+435 с пътна варианта"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценителски доклади, определящи равностойното парично обезщетение при принудително отчуждаване на засегнати поземлени имоти земеделска земя, поземлени имоти в урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии на следните обекти: •АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница-Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52; •АМ „Хемус“ СОП – Пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460 – реконструкция на ЕЛ 110 кV при км 1+649 и Деривация при км 5+378; •Пътна връзка осигуряваща обслужване и достъп до ГРС „Кремиковци“ (СОП п.в. Яна); •А2 АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 – директно трасе – подобект: предпроектиране на ССП на км 1+990, попадащ във водно препятствие – нов км 1+965; •А2 АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 – подобект: Събиратели – изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); •Път ІІ-81 „Обход на гр.Берковица“ от км 72+685,15 до км 77+537,92/79+900“

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Провеждане на теренно издирване на археологически обекти по пътното трасе на АМ “Струма” Лот 2 от км 322+000 до км 359+000”


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изграждане на пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция (ГРС) Кремиковци"


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект:
„Път IІ-44 „Севлиево-Габрово”, обход с. Поповци, I–ви етап от км 23+900 до км 25+339, II-ри етап от км 25+339 до км 25+821

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител на допълнителни строителни работи на обект АМ „Хемус“ СОП – п.в. „Яна“ от км 0+000 до км 8+460,
подобект пресичане на нефтопродуктопровод Бургас-София при км 5+332".
Целта на настоящата поръчка е строителство и монтаж на защитен кожух на нефтопродуктопровода, който пресича трасето на АМ „Хемус“ при км 5+332

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на оценителски доклади, определящи равностойното парично обезщетение на поземлени имоти земеделска земя, поземлени имоти в урбанизирана територия, поземлени имоти в горски територии и недвижими имоти“ за следните обекти по позиции, както следва: 

Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20 = км 32+500; - Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000; - Път ІІ-44 „Севлиево – Габрово“, обход на с.Поповци – ІІ етап от км 25+339 до км 26+295; - АМ „Струма ЛОТ 1, участък Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект:
"Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще", акроним на проекта AccessNet, по Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013", подпроекти:
1."Рехабилитация на път II-86 Чепеларе - Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)";
2."Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда - Младиново - Свиленград от км 157+800 до км 187+300"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 


Публична покана и приложенията към нея с предмет:

“Денонощна, невъоръжена жива охрана на сградата на ЦА на АПИ”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: АМ „Струма“ Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“ от км 305+220 до км 322+000“ – изместване трасето на съществуващ водопровод при км 320+650 по трасето на АМ „Струма“, изместване на трасето на съществуващ водопровод в участък от км 321+000 до км 322+000 по трасето на АМ „Струма“ и реконструкция на мрежа НН при км 320+650 по трасето на АМ „Струма“

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „инженер по материалите” към екипа за управление на проекта на АМ „Струма” Лот 1, „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „Инженер – Пътна част” към екипа за управление на проекта на АМ „Струма” Лот 1, „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „инженер конструкции” към екипа за управление на проекта на АМ „Струма” Лот 1, „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:

"Доставка на сървъри за нуждите на АПИ"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Разработка на модул за редактиране на геопространственни данни”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Доставка чрез покупки на високо проходими автомобили за нуждите на АПИ”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложеия към нея: "Изработване на Изходни данни за проектиране на обекти: Път ІІІ-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“ участък от км 18+212 до км 21+190,участък от км 24+200 до км 25+600, участък от км 27+475 до км 42+000; Път ІІІ-904 „Старо Оряхово - Долен чифлик - Гроздьово“ участък от км 0+000 до км 17+400, участък от км 23+403 до км 29+970, участък от км 36+205 до км 41+739; Път ІІ-29 „Варна – Добрич“ от км 20+470 до км 23+242"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на периферни устройства за нуждите на АПИ“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна Програма „Транспорт“ (ОПТ) по проект „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ“ и изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по подходяща приоритетна ос на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) на проект „Подкрепа на регионалните структури на АПИ, отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа“

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Определяне на изпълнител за изместване на ТТ мрежи от приложено километрично описани участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000”, както следва: при км 313+820, в участъка от км 314+300 до км 314+720, при км 315+600 и в участъка между км 319+500 до км 320+100”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на писмени и устни преводи от български на английски език и от английски на български език за нуждите на проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще" (акроним на проекта AccessNet) по Програмата за „Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 2013".

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще", акроним на проекта AccessNet, по Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013", подпроекти: 1."Рехабилитация на път II-86 Чепеларе - Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)"; 2."Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда - Младиново - Свиленград от км 157+800 до км 187+300".

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Подготовка на заявление за потвърждаване на субсидия по силата на членове 39-41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Анализ разходи – ползи в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска за проект „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и І-ви клас пътища територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите”.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Път ІІІ-108, /І-1/-Петрич, аварирал водосток при км 9+675“


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на обезопасителни системи срещу падащи камъни по Път ІІІ-842 с.Юндола – гр.Белово, в участъка от км 12+500 до км 21+500”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка и монтаж на защитен кожух на нефтопродуктопровода, пресичащ трасето на АМ „Хемус“ СОП – п.в. „Яна“ от км 0+000 до км 8+460 при км 5+332."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изработване на „ Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 


Публична покана за  възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на прединвестиционно проучване по направлението на Скоростен път „Русе-Свиленград“ с приблизителна дължина 300 км”.
ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 


Публична покана с изх. № РД-40-1200-119 от 27.09.2012г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Ремонт на дилатационни фуги на големи съоръжения по път І-5 Полски Тръмбеш - Велико Търново на км. 67+072, км. 70+521, км. 70+726, км. 103+446, км. 104+908 и път ІІ-55 Дебелец - Гурково при км. 5+753, км. 7+007, км. 7+577"

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка:
"Доставка и монтаж на защитен кожух на нефтопродуктопровода, пресичащ трасето на АМ „Хемус“ СОП – п.в. „Яна“ от км 0+000 до км 8+460 при км 5+332."

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 “Извършване на проучвателно – проектантски работи за обект: Укрепване на свлачище на републикански път на път I – 5 „Кърджали – Момчилград – Маказа“ при км 361+000“.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор за обект:

“Рехабилитация на път ІІІ-2008 „Девня-кв.Повеляново-Езерово-Варна” от км 16+420 до км 23+200”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на ремонт на административната сграда на ОПУ-Бургас, БП Царево, БП Несебър, БП Каваци, БП Бероново и БП Каблешково”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Ивършване на проучвателно-проектански работи на обект:

Път ІІІ-208 „Провадия-Айтос”, нов мост над р.Казан дере при км 67+909”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Извършване на геодезическо заснемане на съществуващия обхват на Път I-2 "Граница Румъния- Русе- Цар Калоян- о.п Разград- о.п. Шумен- Девня- Варна" от км 0+000 до км 108+548”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за консултанска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект : "Реконструкция на път II-76 Българин -  Харманли, участък от км 57+727 до км 60+806,40"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Актуализация на технически проект на виадукт при км 320+650 с дължина 214 м и проектиране на нов селскостопански подлез при км 311+080“

АМ „Струма" ЛОТ 1, участък „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за консултанска услуга за осъществяване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието за обект: "Път III-108 " I-1 (E-79) - Петрич", аварирал мост над р.Струма при км 2+000, възстановителни и усилващи работи"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на одит по пътна безопасност на инвестиционните проекти за следните обекти: •„Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270 – идеен проект; •Автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52 – идеен проект; •Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 – идеен проект; •Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“ от км 0+780 до км 6+309 – технически проект“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на семинари по Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител и подзаконните нормативни актове към него на служителите от АПИ.”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНИ ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 "Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти: АМ „Хемус”, виадукт при км 380+680 и АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511,33 до км 2+911,43."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на необходимите работи за осигуряване на здравина, пространствена устойчивост и консервиране на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 „Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24,415 км, област Търговище “

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложения към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на необходимите работи за осигуряване на здравина, пространствена устойчивост и консервиране на обект:“BG161РО001/2.1-01/2007/001-027“ Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалков-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път ІІІ-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките) от км. 0+000 до км 11+350,73 и път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км. Област Смолян”

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 “Закупуване на антивирусен софтуер за защита на работни станции и сървъри и специализиран антиспам софтуер за пощенски кутии“.

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за подобряване на отводняването на обект: път ІІІ.181 СОП – с. Ковачевци от км 0+000 до км 26+792 – Лот 15 ”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА/ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект АМ „Хемус“ СОП – п.в. „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобект: Пресичане на нефтопродуктопровод Бургас – София при км 5+332”

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧАНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство за обект: Път I-4 о.п.Севлиево-Велико Търново, участък от км 108+100 до км 109+400 - възстановяване на компрометирано земно легло и конструкция ”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 "Оценки на поземлени имоти – земеделски фонд и урбанизирани територии, засегнати от ПУП-ПП за обекти по позиции, както следва: • „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540, засягащ землищата на кв. Требич, кв. Мировяне, кв. Илиенци, кв. Бенковски, кв. Орландовци, кв. Малашевци и кв. Враждебна; • Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” – „Западна дъга” от км 0+780 до км 6+309, засягащ землища кв. Обеля, кв. Мрамор и кв. Требич; • Път ІІ-99 „Вариант Алепу” ІІ етап от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108.78, засягащ землище гр. Созопол; • Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Р. Румъния” от км 44+442 до км 45+685.08, засягащ землището на с. Северняк."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Път I-1 „София – Кулата” при км 359+700 – ляво – укрепване на аварирал участък – проучване и проектиране”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11.07.2012 г.

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Свлачище с.Орсоя на път II-11 „Видин – Лом” от км 27+800 до км 28+200 и от км 29+100 до км 31+873 – проучване и проектиране”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Свлачище с.Горни Цибър на път II-11 „Лом – Козлодуй” от км 70+222 до км 72+083 – проучване и проектиране”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Път III-862 „Пловдив – Лилково”, свлачище на км 8+100 и км 8+500”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Път I-5 „гр. Русе – гр. Велико Търново - Маказа”, гредови мост при км 2+680, замяна на аварирала дилатационна фуга М 180 с нова преходна конструкция «открит тип» с гумен компенсатор и метална защита за много тежко и интензивно движение, осигуряваща дилатация 180 мм

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за демонтаж на съществуващи СПО и монтаж на ограничителни системи  на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Информиране и публичност” по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроекти: 1. „Рехабилитация на път ІІ - 86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)” 2. „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път ІІ-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект „Оптимизация на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на проекти и програми, финансирани с Европейски средства” по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІІ-667 „Плодовитово - Асеновград” Мост над р. Марица при км 6+832 и Изработване на технически проект за обект: Път ІІІ-5802 „Тополово - Поройна - /ІІІ-667 Първомай-Дълбок извор/” Мост над р. Мечка при км 19+435 с пътна варианта”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път III-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г. Манастир - Скалица” от км 18+070 до км 18+270”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти: Път І-2 Русе-Разград, мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец; Път ІІІ-5007 с. Ветрен-Николаево-Конаре, надлез над път І-6 при км 20+250"

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на изпълнител за актуализиране на технически проект за обект:"Рехабилитация на път II-86 Чепеларе - Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372,44 (по проект)"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 “Избор на изпълнител на допълнителни видове работи: довеждане на кабелна линия, изграждане на трансформатор, направа на команден център за управление на ел. захранване, оборудване и свързване на тунели на АМ“Люлин“ във връзка с изграждане на външно осветление на АМ“Люлин“ – пътен възел СОП км 0+000 и пътен възел „Даскалово“ км 18+400“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на експертно становище и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на „Идеен проект с парцеларен план на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път” от км 1+000 до км 48+270”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на експертно становище и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” на Технически проект за обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – западна дъга” участък от км 0+780 до км 6+309”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Оценки на имоти горски фонд, засегнати от строителството на обекти по обособени позиции, както следва: „Обходен път на гр. Враца” – път І–1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816.60; „Път І-1 /Е79/ Обходен път на гр.Монтана от км 102+060 до км 114+512.20; Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 31+000; Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122; А-1 „Марица“ Оризово - Капитан Андреево от км 5+000 до км 71+011.31 - инженерни мрежи и селскостопански пътища; „Обходен път на гр. Попово - юг“ участък от км 49+071.43 до км 53+071.43; Път І-5 Летище „Стара Загора“ - АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53; Път ІІІ-908/992 Ясна Поляна – Приморско от км 20+000 до км 31+721; Път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 4+360 до км 8+431; Път ІІ-81 „Обход на гр. Берковица“ от км 72+685.15 до 77+537.92=79+900“.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт за строеж „Лот 1, Рехабилитация, усилване и подобряване на път Е-79 „Даскалово – Дупница“ от км 287+450 до км 326+638“.
 

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Избор на изпълнител за организация и поддържане на наличния архив на Агенция „Пътна инфраструктура“, като бенефициент по проекти, за които има сключени Договори за безвъзмездна помощ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“

 


ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване на „Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели”.
 

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хигиенни материали за сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”.
 

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработка и монтаж на 39 бр. билборда и изработка, отпечатване и монтаж на 56 бр. стикери върху монтирани билбордове по проектите от етап 2 на ОПРР”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на експертно становище и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на „Идеен проект с парцеларен план на обект: АМ „СТРУМА” ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000”
 

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за  придобиване на земя за държавни нужди, след окончателно преоткосиране за обект:
Път II-55 "Велико Търново - Гурково" от км 11+170 до км 31+561,10"

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ


Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за  придобиване на земя за държавни нужди, след окончателно преоткосиране за обект:
 Път Е 79 "Даскалово- Дупница" от км 287+450 до км 305+220,53

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ 


Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за обект "Път І-5" гр. Русе - гр. Велико Търново - Маказа", гредови мост при км 2+680, замяна на аварирала дилатационна фуга М 180 с нова преходна конструкция открит тип с гумен компенсатор и метална защита за много тежко и интензивно движение, осигуряваща дилатация 180 мм”
 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


 Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Изработване на Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) с приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект:
"Път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км. 207+500 до км. 210+862,10 по съществуващия път"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНАПокана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 

„Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтиране на двуезично електронно табло за обект „Рехабилитация на път III - 293 "Александрия - Коритен - Северняк" от
 км 35+927 до км 44+440, област Добрич - Application number: 2(2i)-1.1-9”
по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на дейностите по осигуряване на мерките за информация и публичност на проект:
 „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”
финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП „Регионално Развитие 2007 – 2013” (ОПРР),
в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)  № BG161РО001/5-01/2008/059”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Извършване на одит на проект с наименование: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти,
финансирани с Европейски средства”, по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-01/2008 Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

   "Избор на изпълнител на проучвателно - проектантски работи за обект :
Републикански път III - 8081 "Долни Главанак - Малки Воден",
 разрушено мостово съоръжение при км 19+185"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на проучвателно - проектантски работи за обект :
Републикански път III - 808 "Харманли - Върбово - Силен",
 разрушено мостово съоръжение при км 8+200"

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg