Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транспорт и транспортна инфраструктура

      


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014-2020 Г.

 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) е една от десетте оперативни програми на Република България, които се финансират от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

 

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. е „Развитие на устойчива транспортна система”.

 

За постигане на общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г. са формулирани седем специфични цели:

 

  • „Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Транс-европейската транспортна мрежа“
  • „Отстраняване на „тесните места” по пътната Транс-европейска транспортна мрежа“
  • „Увеличение на използването на интермодален транспорт“
  • „Увеличение на използването на метро“
  • „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи“
  • „Подобряване на управлението на железопътната мрежа“
  • „Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа“

 

Приоритетните оси на програмата са:

1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа”

2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа”

3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

4. „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

5. Техническа помощ.

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент по Приоритетни оси 2, 4 и 5 на ОПТТИ.

 

 

Проекти по ОПТТИ 2014-2020 г.

 

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg