Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект №BG16M1OP001-5.001-0019

   


Проект № BG16M1OP001-5.001-0019

Организация и поддържане на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 на Агенция „Пътна инфраструктура“

Описание на проекта:

Реализацията на проекта цели осъществяване на адекватно съхранение на документи, обезпечавайки работата с тях, запазването им в нормативно определените срокове и осигуряване на ясна и проследима одитна пътека. При осъществяването на проекта се предвижда да бъдат изпълнени две основни дейности: осъществяване на цялостен преглед на наличния архив на Агенция „Пътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 от служители на ресорната дирекция и подготовката му за дигитализиране; сканиране и индексиране на сортираната вече документация. Предвидено е и изпълнение на мерки за информация и комуникация.

Специфични цели на проекта:

  • Архивиране на материалите по начин, гарантиращ спазване на изискванията за последващ контрол и мониторинг от отговорните институции;
  • Съхранение на изготвените материали по начин, позволяващ тяхното последващо използване, мониторинг и контрол;
  • Осигуряване на ясна одитна пътека;
  • Минимизиране на риска от финансови корекции, свързани с неналичието на документи или неясноти;
  • Описана, маркирана и подредена документация на проектите по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 и съгласно изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013 г.
  • Сканирана и индексирана цялата налична документация по ОПТ;
  • Изпълнени мерки за информация и комуникация.

 

Бюджетът на проекта е 284 571,60 лева (241 885,86 лева – Европейски фонд за регионално развитие и 42 685,74 лева – национално съфинансиране).

Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ срокът за изпълнение на проекта е до 31.03.2022 г.

 

Проектът се съфинансира от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg