Купете е-винетка: bgtoll.bg

Околна среда

  


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Тя се съфинансирана чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Проект с №BG16M1OP002-4.003-0010 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 2“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ е финансиран в размер на 85% от Кохезионния фонд и 15% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Фаза 2 включва изпълнението на следните свлачища по републиканската пътна мрежа:

  • Път I-8 Хасково - Свиленград от км 371+840 до км 372+200;
  • Път I-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна;
  • Път I-6 Кюстендил - Радомир - Перник при км 72+300;
  • Път II-53 Елена - Сливен - Ямбол при км 107+200;
  • Път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 при с. Владая.

Стойност на проекта: 18 331 088.16 лв. с ДДС

  • 15 581 424.92 лв. от Кохезионен фонд;
  • 2 749 663.24 лв. национално съфинансиране;

Срок за изпълнение: 42  месеца

Цели на проекта:

Изпълнение на геозащитни мероприятия за предотвратяване на свлачищните процеси, възникнали на част от републиканската пътна мрежа. С укрепването на свлачищата и възстановяването на прилежащата пътна настилка се спира разрушителното им действие и се ограничава деформацията по пътната настилка.

Очаквани резултати:

Ограничаване на свлачищните процеси на обектите, локализирани на територията на републиканската пътна мрежа.  

Обща информация:

Като бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на 13 юли 2020 г. АПИ е сключила административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на програмата – Министерството на околната среда и водите.

Към 1 януари 2024 г. строителните дейности на четири от свлачищата, включени в обхвата на проекта, са приключили успешно. Укрепени са общо 9.61 хектара. За същите има издадени разрешения за ползване. Строително-монтажни работи се изпълняват на един обект. 

 

Новини

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg