Купете е-винетка: bgtoll.bg

ИСПА

Предистория и цели

 

ИСПА (Инструмент за структурни политики за присъединяване) е финансов инструмент за подпомагане на страните-кандидатки при подготовката им за членство в ЕС.

Програма ИСПА е създадена в изпълнение на приоритетите в областта на инфраструктурата за околна среда и транспортн, идентифицирани в Партньорството за присъединяване за 10-те страни-кандидатки от Централна и Източна Европа. Програма ИСПА е установена с Регламент на ЕС No. 1267/1999 през юни 1999 г. въз основа на предложението на Европейската Комисия в Agenda 2000 с цел засилване икономическото и социално сближаване на страните-кандидатки от Централна и Източна Европа за периода 2000-2006 г.

 

Програма ИСПА предоставя финансова подкрепа за инвестиции в областта на околната среда и транспорта с цел ускоряване хармонизирането на законодателството на страните-кандидатки с това на ЕС в двата сектора.

Подобно на програма ФАР, ИСПА има същата цел – икономическо и социално сближаване. Програма ИСПА се фокусира основно върху инфраструктурни мерки за околна среда и транспорт, докато програма ФАР е насочена към други аспекти на икономическото и социално сближаване, за да се избегне препокриване на отговорностите в тази област.

 

За новите страни, присъединили се към ЕС през м. май 2004 г., проектите, финансирани по програма ИСПА, са в рамките на отговорностите на ГД “Регионална политика” като част от политиката на Кохезионния фонд.

За България и Румъния програма ИСПА ще приключи през 2010 г.

 

Сфери на дейност

 

Основните характеристики на програма ИСПА са:

 

Финансиране само на големи инфраструктурни проекти в секторите транспорт и околна среда.

Бюджетът за България и Румъния за 2004 г. е 452 млн. евро. (До 2003 г. общият годишен бюджет за 10-те страни от Централна и Източна Европа беше 1.1 млрд. евро.)

Програма ИСПА се контролира от Генерална Дирекция “Регионална политика” на Европейската Комисия.

 

Транспорт

Помощта се предоставя за мащабни инфраструктурни проекти от националната транспортна мрежа (железници, автомагистрали и др.) с транс-европейската транспортна мрежа (TEN), както и за изграждане и обновление на пристанища и аерогари.

 

Околна среда

Мерките за опазване на околната среда, финансирани от програма ИСПА са основно за водоснабдяване и канализация и пречистване на отпадъчни води, управление на твърдите битови отпадъци и подобряване качеството на въздуха.

 

Финансова помощ от ЕС

Частта за финансиране от програма ИСПА на ЕС е до 75% от общата стойност на допустимите разходи по проектите останалата сума се финансира от държавния бюджет на Република България или чрез заеми от Международните финансови институции.

Наличният финансов ресурс по програма ИСПА за всички страни-кандидатки е приблизително 1 млрд. евро годишно за периода 2000 – 2006 г. и се разпределя според броя на населението, БВП на глава от населението и специфичните нужди на всяка една от страните.

 

Приключени проекти

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg