Купете е-винетка: bgtoll.bg

Подготовка на проект на AM „Русе - Велико Търново”

   


Подготовка на проект AM „Русе - Велико Търново”

 

          Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ). На 10.04.2017 г. между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Управляващ орган на ОПТТИ и АПИ е подписан Административен договор №ДОПТТИ-3/10.04.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16M1OP001-2.002-0003 Подготовка на проект AM „Русе - Велико Търново”

Трасето АМ ,,Русе - Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа на територията на България, съгласно Регламент ЕС 1315/2013 г. Автомагистралата ще свързва Рейнско-Дунавски и Ориент/Източно Средиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление Север-Юг.

   

Финансирането на проекта е по ОПТТИ 2014-2020 г., приоритетна ос №2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” и е на стойност 1 502 411,04 лв. 85% от безвъзмездната финансова помощ по проекта е съфинансиране от Европейския съюз, а 15% е националното съфинансиране.

             Изпълнението на проекта включва: проектиране – идеен и технически проект, изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ, археологически проучвания, изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието и технически контрол по част „Конструктивна“, изготвяне на планове за управление на околната среда и за собствен екологичен мониторинг на ОС и извършване на одит по пътната безопасност на фаза идеен и технически проект, изработване на проект ПУП-ПП за обект: АМ ,,Русе - Велико Търново“, участъци ,,Русе - Бяла“ и ,,Обхода на гр.Бяла“.

             Изпълнението на проекта ще допринесе за удовлетворяването на общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, а именно „Развитие на устойчива транспортна система“, както и на втората специфична цел на програмата – „Отстраняване на „тесните места“ по пътната Трансевропейска транспортна мрежа“.

             Изграждането на автомагистрален път по направлението Русе - Велико Търново ще облекчи изключително товаропотока, ще доведе до съществено намаляване на пътно-транспортните произшествия по съществуващия път I-5. Пътят е част от Паневропейската магистрала (Европейски транспортен коридор номер IX), свързваща Европа с Истанбул и Близкия Изток, а оттам и с Африка.

             Новата автомагистрала ще намали преминаването на тежкия трафик от населените места, с което ще се ограничат негативните екологични въздействия, отразяващи се на населението.

             Основните технически параметри на пътя са: проектна скорост 120 км/час; пътен габарит А-27 и товароносимост на пътната настилка 11,5 т/ос.

 

Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Основни дейности по проекта:

 • Изработване на идеен проект за Автомагистрала ,,Русе - Велико Тътново“;
 • Изработване на проект за ПУП-ПП;
 • Теренно издирване на археологически обекти;
 • Изработване на Доклад за ОВОС на проект „Русе - Велико Търново“;
 • Изготвяне на доклад за оценка на съвместимост;
 • Одитен доклад по пътна безопасност на фаза,, Идеен проект";
 • Мерки за информиране и публичност по проекта.

 

Сключени договори по проекта:

 

 1. Договор №Д-25/19.02.2016 г.

Изготвяне на Доклад за ОВОС за обект: АМ „Русе – Велико Търново“

Стойност: 109 999.20 лв. без ДДС

Изпълнител: „Данго Проект Консулт“ ЕООД

 

 1. Договор №РД-37-13/13.10.2015 г.

Изработване на идеен проект за АМ „Русе – Велико Търново“

Стойност: 696 000,00 лв. без ДДС

Изпълнител: „Инжконсултпроект“ ООД

 

 1. Договор №РД-109/21.10.2016 г.

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост за обект АМ „Русе – Велико Търново“

Стойност: 53 370.00 лв. без ДДС

Изпълнител: „Данго Проект Консулт“ ЕООД

 

 1. Договор № Д-92/19.08.2016 г.

Изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Русе - Велико Търново“, участъци „Русе - Бяла“ и „Обхода на гр. Бяла“

Стойност: 30 800лв. без ДДС

Изпълнител: „Инжконсултпроект“ ООД

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg