Купете е-винетка: bgtoll.bg

Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ „Тракия“

   


Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ „Тракия“

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ). На 12.12.2016 г. между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Управляващ орган на ОПТТИ и АПИ е подписан Административен договор №ДОПТТИ-18/12.12.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“.

Финансирането на проекта е по ОПТТИ, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“, област на интервенция №044 „Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето, системи за събиране на такси, ИТ системи за наблюдение, контрол и информиране)“.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като договорените средства са в размер на 8,9 млн. лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Идеята на проектното предложение е пряко свързана с повишаване на безопасността на движение на моторните превозни средства по автомагистрала „Тракия“, спазвайки последните директиви на Европейския съюз в тази област. Изграждането на интелигентна транспортна система (ИТС) предвижда модернизирането на тунел „Траянови врата“ и внедряването на специфични пътни принадлежности, разположени в обхвата на АМ „Тракия“, с цел осигуряване на максимална сигурност при движението на превозните средства и увеличаване на пътната безопасност. Чрез въвеждането на интелигентна транспортна система за автоматична идентификация на инциденти в тунел „Траянови врата“ и използването на ИТС принадлежности се очаква да се повиши пътната безопасност и да се покрият изискванията, заложени в директива №2004/54/ЕО на ЕС. В рамките на проекта трябва да бъде разработена и въведена в експлоатация интелигентна транспортна система в обхвата на АМ „Тракия“, съдържаща различни хардуерни компоненти и централизиран софтуер за мониторинг, контрол и управление на трафика в обхвата на автомагистралата. Основните дейности, които се предвижда да се изпълнят са следните:

  • Внедряване на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, управление на трафика и модернизация на тунел „Траянови врата“;
  • Доставка и монтаж на електронни информационни табели (Variable message signs) в различни участъци от АМ „Тракия“ с възможност за отдалечен контрол в реално време;
  • Доставка и монтаж на сензори за претегляне на МПС в движение (Weigh in motion);
  • Доставка и монтаж на камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика с цялото прилежащо оборудване в определени участъци от АМ „Тракия“.

Предвижда се периодът за изграждане на системата и въвеждането й в експлоатация да бъде до 24 месеца от сключването на договор с изпълнител.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg