Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект №BG16M1OP001-5.001-0012

   


Проект №BG16M1OP001-5.001-0012 „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура“, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“

Основната цел на проекта е повишаване, надграждане и укрепване на административния капацитет на служители на служебно или трудово правоотношение, които са ангажирани в подготовката, изпълнението, управлението, координацията, мониторинга и контрола на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) и в успешното приключване на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. (ОПТ).

Специфични цели:

-        Укрепване на административния капацитет на служителите от целевите групи чрез поддържане на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимото ниво за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти по ОПТТИ. Посредством реализацията на инициативи за повишаване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на служителите, чрез участието в обучения и семинари в страни членки на ЕС и чрез организирането на работни срещи в страната за служителите от Агенция „Пътна инфраструктура“, ще се достигне до надграждане на знания и компетенции и до оптимизация на цялостния процес на работа по програмата.

-        Повишаване на ефективността и ефикасността на работа на служителите по подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОПТТИ чрез осигуряване на възможности за обмяна на ценен опит и добри практики в страната и чужбина; участие в работни срещи и форуми за формулиране, разработване и въвеждане на механизми за оптимизиране изпълнението на проекти по ОПТТИ; обучение на новопостъпили служители и запознаването им със спецификата на работа.

Реализацията на проекта е насочена към създаване на модернизирана администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ за управление на проекти, съфинансирани от ЕСИФ.

Общата стойност на разходите по проекта е 1 082 573,84 лева, от които 85% се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие,а 15% са национално съфинансиране.

Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП): ДОПТТИ-7/18.07.2017 г.

Срок за изпълнение на проекта: 31.12.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg