Купете е-винетка: bgtoll.bg

Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ ''Видин – Монтана – Враца''

   


Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ „Видин – Монтана – Враца”

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ). На 28.10.2016 г. между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Управляващ орган на ОПТТИ и АПИ е подписан Административен договор №ДОПТТИ-16/28.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16М1ОР001-5.001-0009 Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ „Видин – Монтана – Враца”.

Финансирането на проекта е по ОПТТИ 2014-202 г., Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“.

Общата стойност на разходите по проекта е 2 774 936,52 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение - 31.01.2019 г. 85% от безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по проекта е съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/. 15% от БФП по проекта е национално съфинансиране.

Трасето „Видин–Димово–Бела–Ружинци–Монтана–Враца“, предмет на Проекта, е част от Транс-европейски транспортен коридор „Ориент/Източно-средиземноморски“ съгласно Регламент /ЕС/ 1315/2013. Начало на трасето е краят на инфраструктурата на Дунав мост 2, а край - началото на обход на гр. Враца. Към настоящия момент път Е-79 е с непостоянен габарит, отсечки в различно експлоатационно състояние и трасе, преминаващо през населени места. Изброените факти водят до непостоянна ниска скорост, задръствания, ПТП, негативни екологични въздействия, което не удовлетворява изискванията за път от основната транс-европейска транспортна мрежа съгласно Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на транс-европейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (1). Целта на проекта е осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ново пътно трасе  на четирите участъка: Видин-Димово, Димово-Бела-Ружинци, Ружинци-Монтана и Монтана-Враца с обща дължина около 125 км. Основни технически параметри на новопроектирания път са: проектна скорост 120 км/час; пътен габарит Г-28 и товароносимост на пътната настилка 11,5 т/ос.

Основните дейности по проекта:

•    Изработване на идейни и технически проекти за Път I-1(Е-79) "Видин - Монтана - Враца";

•    Изработване на Доклад за ОВОС и Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/;

•    Археологически проучвания за издирване на археологически обекти;

•    Извършване на Одит по пътна безопасност на фаза идеен и технически проект;

•    Изготвяне план за управление на околната среда и план за собствен екологичен мониторинг на околната среда;

•    Изработване на План за управление на строителните отпадъци;

•    Изработване на комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект;

•    Мерки за информиране и публичност по проекта.

Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • Сключени договори:

1. Договор № РД-32-3/09.07.13 г. за изработване на идеен и технически проект за модернизация на Път I-1(Е-79) "Видин - Монтана - Враца", участъци:  участък №1 – Видин- Димово, от км 3+757 до км 39+480; участък №2 – Димово-Бела-Ружинци, от км 39+480 до км 61+750;

Изпълнител: ДЗЗД „ВИА ПЛАН–БУРДА”

Стойност: 1 045 081,28 лв. с ДДС

Изплатени общо: 269 655,19 лв. с ДДС

Статус: Изработен идеен проект за участъци „Видин – Димово“ и „Димово – Бела - Ружинци“

2. Договор № РД-32-4/10.07.13г. за изработване на идеен и технически проект за модернизация на Път I-1(Е-79) "Видин - Монтана - Враца", участъци: участък №1 – Ружинци-Монтана, от км 61+750 до км 102+060; участък №2 –Монтана-Враца, от км 111+305 до км 140+008.

Изпълнител: „Инжконсултпроект” ООД

Стойност: 1 092 986,16 лв. с ДДС

Изплатени общо: 225 160,30 лв. с ДДС

Статус:

За участък „Ружинци – Монтана“ - изработен идеен проект.

За участък „Монтана – Враца“ - изпълнен първи междинен етап на фаза идеен проект/  изработени вариантни решения на трасе и извършен избор на целесъобразен вариант.

– Установен проблем със складова база за взривни вещества, определена като обект с висок рисков потенциал, възпрепятстващ получаването на Решение по ОВОС на министъра по околна среда и водите за участък „Монтана – Враца“.  

3. Договор: №Д-64/30.10.2014 г.  за изработване на доклади за ОВОС и оценка на степента на въздействие за четирите участъка.

Изпълнител: „Данго Проект Консулт“ ЕООД

Стойност: 78 000 лв. с ДДС

Отпаднал от предмета на договора участък „Монтана – Враца“ – предвид  близост със складова база за взривни вещества, определена като обект с висок рисков потенциал.

Нова стойност: 60 372,00 лв. с ДДС

Изплатени общо: 60 372,00 лв. с ДДС

Статус:

- Договорът е приключил;

- Допуснато е предварително изпълнение (постановено от ВАС, неподлежащо на обжалване) на Решение по ОВОС № 1-1/2016 г. на МОСВ за участъци „Видин – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“ и „Ружинци – Монтана“.

4. Договор № РД-37-16/30.04.14г. за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект за участъци „Видин – Димово“ и „Димово – Бела - Ружинци“

Изпълнител: ДЗЗД „Безопасни пътища”

Стойност: 10 000 лв без ДДС (Изпълнителят не е регистриран по Закона за ДДС)

Изплатени общо: 5 000 лв.

Статус: Извършен одит по пътна безопасност на фаза идеен проект за двата участъка.

5. Договор № РД-37-34/23.07.14г. за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект за участъци „Ружинци - Монтана“ и „Монтана - Враца“

Изпълнител: ДЗЗД „Пътна безопасност”

Стойност: 14 400 лв. с ДДС

Изплатени общо: 7 200 лв. с ДДС

Статус: Извършен одит по пътна безопасност на фаза идеен проект за двата участъка.

  • Физически напредък по проекта към 30.06.2017 г. - 15,75 %;
  • Обща сума на разплатените средства от Бенефициента към изпълнителите към 30.06.2017 г.: 567 387.49 лв. с ДДС – 25.53% от всички сключени договори по проекта.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg