Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект BG16M1OP001-5.001-0034-C01


Проект BG16M1OP001-5.001-0034-C01 „Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции, свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се осигурят финансови средства за възнаграждения и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители от дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ (ИПОПТТИ), чиито функции са пряко свързани с управлението на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Проектът цели да осигури финансови средства за месечните възнаграждения и дължимите за тях задължителни осигурителни вноски от страна на работодателя за служителите, ангажирани в дирекция ИПОПТТИ, изпълняваща функции по усвояване на средства по структурните фондове в съответствие с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от 26.06.2012 г.

Общата стойност на разходите по проекта е 2 399 139.64 лева, от които 85% се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие по Ос 5 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и 15% национално съфинансиране.

Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП): № ДОПТТИ-4 от 14.06.2021 г

Начална дата на ДБФП: 01.03.2020 г.            

Крайна дата на ДБФП: 31.12.2022 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg