Купете е-винетка: bgtoll.bg

Западната дъга на Софийския околовръстен път, участък 2

    

АМ „Калотина-София” – ЛОТ 1, Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП в участъка от км 0+780 до км 6+308,17

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който на територията на Република България свързва Видин с Кулата. С нейното изграждане се постига устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Построен, обектът ще осъществява връзка от и към Република Сърбия с изграждащия се магистрален пръстен в Република България, като ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Така ще се хомогенизира транзитния поток посока Север - Юг.

 

Обща дължина: 5,528 км 
 

Технически параметри на обекта:

Директно трасе: 

- от км 0+780 до км 1+050 – габарит 46,00 м -
6 ленти за движение, 2 локални платна и 2 тротоара;

- от км 1+050 до км 6+308,17 – габарит 26,50 м –
6 ленти за движение.

Проектна скорост: 80 км/h

Големи съоръжения:

 - надлез при км 1+462.56 над бул. „Стефансон”

 - надлез при км 3+176.56 над бул. „Ломско шосе” при п.в. „Ломско шосе”

 - надлез по пътя за с. Мрамор над СОП при км 3+996.39

 - надлез над СОП при км 5+108.96 по ССТ

 - подлез при бул. „Стефансон”

 

Изпълнител на СМР: ДЗЗД “ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА”,
с участници в обединението: „Джи Пи Груп” ООД, „Автомагистрали – Черно море” АД, „Пътстройинженеринг” АД.

Договор за строителство №РД 33-24/21.10.2015 г.

Стойност на договора: 101 999 866,65 лв с ДДС.

Срок за изпълнение: 10 месеца.

Изпълнител на строителния надзор: Сдружение “София Запад 2013”,
с участници в обединението: „Пътконсулт 2000” ЕООД, „Рутекс” ООД, „Трансконсулт БГ” ООД, „ИРД инженеринг С.р.л.”

Договор №РД 36-26/21.10.2015 г.

Стойност на договора: 719 040,00 лв с ДДС.

Договор №РД 36-26/21.10.2015 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: към началото на март 2016 г. се подготвя формулярът за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 г. и предстои внасянето му в Управляващия орган.

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС – Управляващ орган (УО).

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура”

Поради реализирано закъснение при стартиране на дейностите по изпълнение на участък 2 от проекта, на ХIII Комитет за наблюдение на ОП „Транспорт“, участък 2 е предложен за фазиране. Дейностите за участъка, които не е възможно да бъдат изпълнени в срока на ОПТ 2007-2013 г., са предложени за включване в обхвата на ОПТТИ 2014-2020 г.

Подготвена е документацията във връзка с фазирането на проекта и на 28.09.2015 г. е изпратена в УО на ОПТ за последващо процедиране.

За обезпечаване на строителството и строителния надзор на участък 2 с Решение №818/21.10.2015 г. Министерският съвет дава съгласие Агенция „Пътна инфраструктура” да сключи договори за изпълнение на дейностите по част от участък 2 преди окончателното решение за одобрение на финансирането му по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. от Европейската комисия. С това се позволява своевременното стартиране на строителните дейности по участък 2 от Западна дъга на Софийски околовръстен път.

Тръжни процедури:

1. Открита процедура по ЗОП с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”

Публикуване на решение: Поръчката е открита с Решение № 216 от 30.09.2014 г. на председателя на УС на АПИ. Публикувана е в регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2014-0129.

Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под № 2014/S 191-335997 от 04.10.2014 г.

Тръжна документация

Екип на Изпълнителя ДЗЗД ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА”

1.

инж. Недялко Иванов

Ръководител на обекта

2.

инж. Аксенти Аксентиев

Заместник ръководител на обекта

3.

инж. Марина Тодорова

Координатор по безопасност и здраве

4.

инж. Пенка Иванова

Инженер по част „Пътна“

5.

инж. Константин Йовчев

Инженер по част „Конструкции“

6.

инж. Слави Съйков

Инженер по материали

 

Информация за контакти с ДЗЗД “ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА”

Адрес

гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх” №59А

Телефон

+359 2 816 99 00

Факс

+359 2 816 99 99

Интернет страница

www.gpgroup.bg

Електронна поща

office@gpgroupbg.com

2. Открита процедура по ЗОП с предмет „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“.

Публикуване на решение: Поръчката е открита с Решение № 25 от 28.02.2013 г. на председателя на УС на АПИ. Публикувана е в регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2013-0015.

Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под № 2013/S 045-072767от 05.03.2013 г.

Тръжна документация

Екип на Изпълнителя Сдружение „София Запад 2013“

1.

инж. Александър Абаджиев

Ръководител екип

2.

инж. Сиаманд Тофик         

Заместник ръководител част „Пътна“

3.

инж. Павел Павлов

Заместник ръководител част „Съоръжения“

4.

инж. Владимир Айдемирски

Координатор по безопасност и здраве

5.

инж. Валентин Николов

Инженер по материали

6.

инж. Пламен Ковачев

Инженер по количества

7.

инж. Николай Тончев

Геодезист

 

Информация за контакти с Сдружение „София Запад 2013“

Адрес

София 1680 ул. „Дойран“ №9А

Телефон

+359 2 958 64 84

Факс

+359 2 958 64 77

Електронна поща

s.nikolova@patkonsult.net

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg