Купете е-винетка: bgtoll.bg

Вътрешни правила

Вътрешни правила за работа със сигнали и предложения по Административнопроцесуалния кодекс в Агенция "Пътна инфраструктура"

Харта на клиента на Агенция ''Пътна инфраструктура'' (1073KB, pdf)

Вътрешни правила за оргaнизация на административното обслужване в АПИ (3464KB, pdf)

Вътрешни правила за обмен на електронни документи и документи на хартиен носител в Агенция ''Пътна инфраструктура'' (1964KB, pdf)

Приложение №1 към чл. 15 от Вътрешните правила за обмен на електронни документи и документи на хартиен носител в АПИ (1724KB, pdf)

Вътрешни правила за дейността и организацията на работа на Националното ТОЛ управление (17219KB, pdf)

Вътрешни правила при управление на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция 'Пътна инфраструктура' (4039KB, pdf)

Вътрешни правила за реда за ползване на служебен транспорт и организация на дейностите, свързани с функциониране на автомобилния парк, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура" (684KB, pdf)

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликт на интереси и нередности по оперативни програми на Европейския съюз в АПИ (326KB, pdf)

Вътрешни правила и процедури за осъществяване на контрол на специалното ползване на пътищата (13821KB, pdf)

Вътрешни правила за работа на АПИ - 2018 г. (210469KB, pdf)

Вътрешни правила за реда и организацията на ползване на базите за квалификация и преквалификация на кадрите от Агенция „Пътна инфраструктура“ (817KB, pdf)

Правила за администриране на информация, представляваща служебна тайна в АПИ - 2018 г. (1948KB, pdf)

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна - 2018 г. (1029KB, pdf)

Харта на клиента на Агенция ''Пътна инфраструктура'' - пълен вариант (375KB, pdf)

Вътрешни правила за оргaнизация на административното обслужване в АПИ (21542KB, pdf)

Вътрешни правила за въвеждане и актуализация на данните в ГИС на АПИ (2240KB, pdf)

Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата

Статут на дирекция ''Вътрешен одит'' (21322KB, pdf)

Вътрешни правила за дейността на дирекция ''Вътрешен одит'' (30780KB, pdf)

Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от Агенция "Пътна инфраструктура", одобрени с Протокол № 9515/14 от заседание на УС на АПИ - не са актуални (12980KB, pdf)

Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от Агенция ''Пътна инфраструктура'' - не са актуални (1767KB, pdf)

Инструкция за oрганизация на движението на счетоводни документи в НАПИ (135KB, pdf)

Инструкция за предварителен финансов контрол преди поемане на задължения и преди извършване на плащане на разходи в НАПИ (101KB, pdf)

Вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности по програми и проекти, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от Агенция "Пътна инфраструктура" (1287KB, pdf)

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в АПИ (625KB, pdf)

Вътрешни правила за бракуване на дълготрайни материални активи в Агенция "Пътна инфраструктура" (378KB, pdf)

Регистър на декларациите по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ за 2017 г. - Централна администрация (215KB, pdf)

Регистър на декларациите по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ за 2017 г. - Централна администрация (278KB, pdf)

Регистър на декларациите съгласно чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - 2017 г. - Областни пътни управления (9658KB, rar)


Регистър на декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Архив

Вътрешни правила за работата в АПИ - архив

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg