Купете е-винетка: bgtoll.bg

Вътрешни правила

Вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обектите на АПИ, утвърдени със Заповед № РД-11-52/ 12.01.2023 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

Вътрешни правила за условията и реда за управление на човешките ресурси в АПИ

Вътрешни правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“

Вътрешни правила за организацията и реда на извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси

Вътрешни правила за работа със сигнали и предложения по Административнопроцесуалния кодекс в Агенция "Пътна инфраструктура"

Харта на клиента на Агенция ''Пътна инфраструктура''

Вътрешни правила за оргaнизация на административното обслужване в АПИ

Вътрешни правила за обмен на електронни документи и документи на хартиен носител в Агенция ''Пътна инфраструктура''

Приложение №1 към чл. 15 от Вътрешните правила за обмен на електронни документи и документи на хартиен носител в АПИ

Вътрешни правила за дейността и организацията на работа на Националното ТОЛ управление

Вътрешни правила за реда за ползване на служебен транспорт и организация на дейностите, свързани с функциониране на автомобилния парк, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура"

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликт на интереси и нередности по оперативни програми на Европейския съюз в АПИ

Вътрешни правила и процедури за осъществяване на контрол на специалното ползване на пътищата

Вътрешни правила за работа на АПИ - 2018 г.

Вътрешни правила за реда и организацията на ползване на базите за квалификация и преквалификация на кадрите от Агенция „Пътна инфраструктура“

Правила за администриране на информация, представляваща служебна тайна в АПИ - 2018 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна - 2018 г.

Вътрешни правила за въвеждане и актуализация на данните в ГИС на АПИ

Вътрешни указания при прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата, в сила от 30 януари 2023

Статут на дирекция ''Вътрешен одит''

Вътрешни правила за дейността на дирекция ''Вътрешен одит''

 

Инструкция за oрганизация на движението на счетоводни документи в НАПИ

 

Инструкция за предварителен финансов контрол преди поемане на задължения и преди извършване на плащане на разходи в НАПИ

Вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности по програми и проекти, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от Агенция "Пътна инфраструктура"

Вътрешни правила за бракуване на дълготрайни материални активи в Агенция "Пътна инфраструктура"

Регистър на декларациите по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ за 2017 г. - Централна администрация

Регистър на декларациите по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ за 2017 г. - Централна администрация

Регистър на декларациите съгласно чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - 2017 г. - Областни пътни управления


Регистър на декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Архив

Вътрешни правила за работата в АПИ - архив

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg