Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус“, участък от км 166+144 до км 189+344 на територията на област Ловеч и област Велико Търново, че започва процедура по изплащане на определените парични обезщетения

21.04.2022

 АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект от      2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на територията на област Ловеч и област Велико Търново “, че започва процедура по изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – РМС № 794/16.11.2021 г. е влязъл в законна сила, включително с приключили съдебни процедури.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в законна сила отчуждителен акт:

  1. Заявление по образец - файл за изтегляне;
  2. Актуална скица на имота - оригинал;
  3. Нотариално заверено копие от документ за собственост;
  4. Актуално удостоверение за наследници /при починал собственик/- оригинал;
  5. Актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията по местонахождение на имота - оригинал;
  6. Нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума на определеното парично обезщетение;
  7. Удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни, лични данни на титуляра – правоимащо /упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
  8.  Заверено, влязло в законна сила съдебно решение – приложимо при обжалван отчуждителен акт;
  9. Декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - файл за изтегляне;
  10. Декларация за съгласие за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – файл за изтегляне.

Сумите за полагащите се обезщетения ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а от Закона за държавната собственост непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на Областна администрация по местонахождение на засегнатия имот, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

21.04.2022 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg