Начало » Нормативна база » Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (ППС) е с цел прецизиране на задълженията и отговорностите на собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, както и на собствениците на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделско стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника по отношение на издадените разрешения за движение на  извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя.

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за пътищата специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя. В този смисъл, администрацията, управляваща пътя издава съответното разрешително, което важи за превозване на еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут, за определен срок. Същото следва да бъде съгласувано от МВР и заинтересованите администрации (НЕК, НКЖИ, МТИТС и други), чиито интереси могат да бъдат засегнати, съобразно маршрута на придвижване. Предвид това е необходимо ясно регламентиране на етапите, съпътстващи издаването на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС, както и съответните отговорности на администрацията, управляваща пътя, лицата, които извършват превозите и службите за контрол. Съгласуването на   издаденото разрешително с органите на МВР не е етап от процедурата по издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. То не предшества издаването на документа и не е условие за издаването му, а е една последваща процедура, която е в пряка зависимост от осъществявания от страна на МВР контрол по републиканските пътища.  Липсата на съгласуване с органите на МВР не е условие АПИ да откаже  издаване на разрешително, поискано от заинтересованите лица.

В проекта на наредба се предвижда възможността собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, да могат да подадат заявление за издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС и чрез лицензиран пощенски оператор, в съответствие с изискванията на  Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г.

Мотиви

17.07.2019 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.

Проект на постановление на Министерския съвет

Доклад към проект на постановление на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

17.07.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите относно проект на ПМС за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”

ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Формуляр

Коментари и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани до 16.12.2018 г. на следния имейл: press@mrrb.government.bg.

 

16.11.2018 г.

 Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

ПМС за проекта на приемане на наредба по чл. 10 ал. 6 от ЗП

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието


14.11.2018 г.


Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

Доклад относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” относно частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

14.11.2018 г.


Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално  ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., дв, бр. 62 от 2001 г., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1 от 2013 г., бр. 90 от 2016 г.

Доклад

Резюме на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с  Постановление  № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

01.11.2018 г.


Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Проект на ПМС

Доклад

Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" към МС

ЧПОВ към проект на ПМС

Справка на съответствието на проекта с правото на Европейския съюз


31.10.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Проект на ПМС

Доклад

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

ЧПОВ към проект на ПМС

31.08.2018 г.


Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България, подписано на 09 май 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие в гр. София

Мотиви към проекта на Закона за ратифициране

30.05.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействие

Предложение

Становище по чл. 30б ал. 3 от УПМСНА (2)

Становище на дирекция Модернизация на администрацията

Приложение

30.11.2017 г.


Проект на постановление за  изменение  и допълнение на Правилника  за  структурата,  дейността  и организацията  на  работа  на  Агенция "Пътна  инфраструктура", приет  с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Доклад

Становище

Формуляр за оценка на въздействието

 

07.11.2017 г.