Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

04.04.2024
Заповед за определяне на наемател на недвижими имоти публична държавна собственост, с предназначение: кантони и опорни пунктове за поддържане

Виж повече

29.03.2024
Заповед за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Кюстендил

Виж повече

29.03.2024
Съобщение за започване изплащането на парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на Автомагистрала "Русе-Велико Търново", участъци „Русе - Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040

Виж повече

26.03.2024
Писмо от ОПУ - София до "АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

Виж повече

26.03.2024
Писмо на ОПУ - София до "СИМБАЛИ ГРУП" ООД

Виж повече

26.03.2024
Писмо на ОПУ - София до "БОЛКАН МЕДИЯ ГРУП" ЕООД

Виж повече

28.02.2024
Писмо от ОПУ - Хасково до Александър Ангелов Цанков

Виж повече

28.02.2024
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Габрово

Виж повече

28.02.2024
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Бургас, предназначени за бази и опорни пунктове

Виж повече

14.02.2024
Заповед за определяне на наемател на имот - част от имот частна държавна собственост, находящ се в с. Извор, община Радомир, област Перник

Виж повече

13.02.2024
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Русе

Виж повече

07.02.2024
Заповед за определяна на наемател на поземлен имот в квартал 128, в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“

Виж повече

07.02.2024
Заповед за определяна на наемател на урегулиран поземлен имот в квартал 61 по регулационния план на гр. Сливо поле

Виж повече

07.02.2024
Заповед за определяна на наемател на сгради и прилежащ терен в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“

Виж повече

07.02.2024
Уведомително писмо от ОПУ - Варна до "Хепи Ленд Парк Мениджмънт" КДА

Виж повече

06.02.2024
Заповед за определяна на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост - помещение с площ 16,5 кв.м, в административната сграда на ОПУ-Добрич в гр. Добрич

Виж повече

05.02.2024
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ сграда - кантон, находящ се в с. Ябълково

Виж повече

05.02.2024
АПИ обявява търг за с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична държавна собственост

Виж повече

29.01.2024
Заповед за определяне на наемател на поземлен имот с идентификатор 81904.38.60, - един офис в Опорен пункт „Шипка“

Виж повече

29.01.2024
Заповед за определяне на наемател на поземлен имот с идентификатор 22959.55.73 -два офиса в Опорен пункт „Донино”

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg