Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Силистра

14.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

№ РД-11-1454/09.11.2023г

гр. София

 

На основание чл. 46 във връзка с чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  чл. 26 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и чл. 21г, т. 1 т. 6 от Закона за пътищата, чл. 11, ал. 2, т. 1 и т. 7 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол №РД-15-3137/23 от заседание, проведено на 27.10.2023 г.

 

ПРЕКРАТЯВАМ:

Тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на АПИ-ОПУ-Силистра, актуван с АЧДС № 3661/24.07.2013 г., с площ 4277 кв.м, с идентификатор 00895.501.93, находящ се в Община Силистра, с. Айдемир, ул. „Печ“, ведно с разположените върху имота сгради: Едноетажна масивна сграда със ЗП 36 кв. м, Едноетажна масивна сграда със ЗП 19 кв.м и Едноетажна масивна сграда със ЗП 42 кв. м, за срок от 5 (пет) години, със следните мотиви:

В срока, определен със Заповед № РД-11-1161/29.08.2023 г. на Председателя на УС на АПИ, няма постъпили заявления за участие в търга.

На основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ –Силистра, както и на интернет страницата на АПИ.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Заповед № РД-11-1454

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg