Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за прекратяване на Разрешение № РСПП – 109 / 22.06.2017 г. издадено от Директора на ОПУ Хасково за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение

03.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

З А П О В Е Д

№ РД-22-24 / 07.04.2023 г.

 

            На основание чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.), чл. 21 г., т. 1 и т. 6 от Закона за пътищата, т. 9 от  Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № РСПП – 109 / 22.06.2017 г., издадено от Директора на ОПУ Хасково, упълномощен с Пълномощно № П – 72 / 25.05.2017 г. от Председателя на УС на АПИ и във връзка с Искане № 53 – 00 – 300 / 20.03.2023 г. на заинтересованото лице ТРАНСГРУП” ЕООД за прекратяване на експлоатацията на рекламното съоръжение и констативен протокол за демонтирано рекламно съоръжение № 1 от 20.03.2023 г., както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразени в протокол №                                                    от                                                    .

 

П Р Е К Р А Т Я В А М :

                РазрешениеРСПП – 109 / 22.06.2017 г. издадено от Директора на ОПУ Хасково, упълномощен с Пълномощно № П – 72 / 25.05.2017 г. от Председателя на УС на АПИ за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на:

Път І – 8 км 301+900 дясно с площ 48.00 кв.м и собственост на: „ТРАНСГРУП” ЕООД, ЕИК 126737906, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Дунав“             № 24 Б, ет. 2, ап. 3, представлявано от: Георги Генков Тенчев – управител, адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Дунав“ № 24 Б, ет. 2, ап. 3.

            Поради това, че собственикът е прекратил експлоатацията на рекламното съоръжение, като същото е демонтирано от него, съгласно констативен протокол № 1 от 20.03.2023 г. Таксата за експлоатация на рекламното съоръжение на път І – 8 км 301+900 дясно по Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа е дължима до датата на констативния протокол.

            Настоящата заповед да се връчи на горепосоченото лице.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от връчването й на заинтересованото лице пред Административен съд Хасково.

            Екземпляр от заповедта да се изпрати на Дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ и Дирекция „Пътни такси и разрешителни“ в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и на Областно пътно управление Хасково за сведение и изпълнение.

Заповед РД-22-24/07.04.2023 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg