Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател № РД 11-1508 / 17.11.2023 г.

20.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

З А П О В Е Д

 

№ РД 11-1508 / 17.11.2023 г.

 

На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, чл. 29, ал.1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“, Протокол от 02.11.2023 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-1244/15.09.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, обективирано в Протокол № РД-15-3307/23 от заседание, проведено на 09.11.2023 г.

 

І.  О П Р Е Д Е Л Я М:

 

     „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител”, № 6, представлявано от Николай Купенов Пашов и Живко Илиев Недев за НАЕМАТЕЛ на 4 (четири) броя офис помещения на втори етаж в масивна сграда с идентификатор 87014.40.468.1 и дворно място с площ 50,00 кв.м, част от имот публична държавна собственост, находящ се в гр. Ябланица, обл. Ловеч, както следва:

  • Офис помещение № 1 с площ 28,37 кв.м;
  • Офис помещение № 2 с площ 21,15 кв.м;
  • Офис помещение № 3 с площ 13,57 кв.м;
  • Офис помещение № 4 с площ 31,38 кв.м.

Обща площ на отдаваните под наем части 144,47 кв.м

Имота е актуван с АПДС № 3056/07.03.2019 г., за срок от 5 (пет) години, като месечна наемна цена е в размер на 300,00 (триста лева) без ДДС и 360,00 (триста и шестдесет лева) с ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І. наемател.

2. В седемдневен срок от сключване на договора, определеният в т. I. Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозит за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Ловеч, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед наемател на имота:

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Ловеч, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяване на участниците в търга пред Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg