Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател № РД 11-1506 / 17.11.2023 г.

20.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

З А П О В Е Д

№ РД 11-1506 / 17.11.2023 г.

 

На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, чл. 29, ал.1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“, Протокол от 02.11.2023 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-1244/15.09.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, обективирано в Протокол № РД-15-3307/23 от заседание, проведено на 09.11.2023 г.

 

І.  О П Р Е Д Е Л Я М:

 

            „АВТОКАР-ЕКСПРЕС ТРАНС 24” ЕООД, ЕИК 205261675, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска”, № 123, вх. А, ет. 1, ап. 1, представлявано от Стоянка Колева Костадинова, управител за НАЕМАТЕЛ на Помещение  работилница) с площ 70,00 кв.м в масивна сграда на 1 етаж с идентификатор 00028.112.106.4, част от имот частна държавна собственост, находящ се в с. Абланица, обл. Ловеч, актуван с АЧДС № 3003/21.02.2018 г., за срок от 5 (пет) години, като месечна наемна цена е в размер на 182,00 (сто осемдесет и два лева) без ДДС и 218,40 (двеста и осемнадесет лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І. наемател.

2. В седемдневен срок от сключване на договора, определеният в т. I. Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозит за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Ловеч, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед наемател на имота:

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Ловеч, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяване на участниците в търга пред Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg