Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

14.04.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

РД-11-292/12.04.22

гр. София

 

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 18.11.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-11-1036/20.09.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 30079/22 от заседание, проведено на  08.03.2022 г.

 

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

ЕТ „Вендис – Любен Милев“, ЕИК 201557292, със седалище и адрес на управление с. Ягодина, община Борино, обл. Смолян, физическо лице търговец Любен Асенов Милев,

 за НАЕМАТЕЛ на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на АПИ, ОПУ - Смолян, представляващ:

          имот с площ от 1,00 кв.м., намиращ се във фоайето на рецепцията на БППК к.к. Пампорово, с идентификатор 67653.1.778.7, находяща се в к.к. Пампорово, обл. Смолян, с предназначение – за инсталиране на вендинг машина за кафе и вендинг машина за пакетирани храни и напитки,

с месечна наемна цена в размер на 82,00 лв. (осемдесет и два лева) без ДДС или 98,40 лв. (деветдесет и осем лева и 0,40 ст.) с ДДС.

 

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписването.

2. В седем дневен срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и гаранцията за изпълнение се внасят от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Депозитът на определения за наемател се задържа до сключването на договор за наем. При отказ от сключване на договор за наем депозитът не се връща.

5. Възлагам на директора на Областно пътно управление - Смолян, да организира подписването на предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Смолян, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Смолян по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg