Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяна на наемател на урегулиран поземлен имот в квартал 61 по регулационния план на гр. Сливо поле

07.02.2024

Агенция „Пътна инфраструктура”

ЗАПОВЕД

 

На основание  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 11.01.2024 г. на комисия назначена със Заповед № РД-11-1569/27.11.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-172/24 от заседание, проведено на  19.01.2024 г.

  

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„ВД СТРОЙ“ ЕООД, с ЕИК 202361236, със седалище и адрес на управление: гр. Сливо поле, бул. „България“ № 1Е, представлявано от Владимир Кирилов Данчев – управител за НАЕМАТЕЛ на Урегулиран поземлен имот V 459 в квартал 61 по регулационния план на гр. Сливо поле, представляващ опорен пункт с площ 11 000 кв. метра и изградените в него сгради: 1. Административна сграда – масивна, едноетажна, със застроена площ 118 кв. метра, 2. Гаражи I – масивна, едноетажна сграда, със застроена площ 228 кв.м, 3. Гаражи II- масивна, едноетажна сграда със застроена площ 144 кв. м, 4. Склад, състоящ се от 2 бр. помещения със застроена площ 72 кв. м, представляващ пристройка към гаражи I, като предмет на търга е част от УПИ, в която няма сгради, гаражи и площадки, представлява необработваема земя с размери  50 м. ширина и 109 м. дължина, т.е. 5450 кв.м. площ, находяща се в Община Сливо поле, гр. Сливо поле,  актувана с АЧДС № 4784/06.12.2010 г., с месечна наемна цена в размер на 45,00 лв. (четиридесет и пет лева) без ДДС или 54,00 лв. (петдесет и четири лева) с ДДС, за срок от 10 (десет) години.            

ІІ. Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозита за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Русе, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Русе, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АОЧРУС.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg