Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяна на наемател на поземлен имот в квартал 128, в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“

07.02.2024

Агенция „Пътна инфраструктура”

ЗАПОВЕД

На основание  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 11.01.2024 г. на комисия назначена със Заповед № РД-11-1569/27.11.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-172/24 от заседание, проведено на  19.01.2024 г.

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

Авинера“ ЕООД, с ЕИК 203007087, седалище и адрес на управление: гр. Русе, кв. Чародейка, ул. „Никала Табаков“ № 2, бл. 104, вх. Б, ет. 1, ап. 2., представлявано от Мариан Иванов Александров – управител за НАЕМАТЕЛ на Поземлен имот с идентификатор 63427.10.815 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, отдава се под наем прилежащ терен  - 900 кв.м., номер по предходен план: 815, квартал:128, парцел: II-815, находящ се в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актувани с АЧДС №7555/04.04.2023 г., с месечна наемна цена в размер на 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева) без ДДС или 222,00 лв. (двеста двадесет и два лева) с ДДС, за срок от 10 (десет) години.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозита за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Русе, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Русе, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АОЧРУС.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg