Купете е-винетка: bgtoll.bg

Уведомление до собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус”, участък от км 137+800 до км 166+144“ на територията на област Плевен

24.05.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус”, участък от км 137+800 до км 166+144“  на територията на област Плевен, че в изпълнение на чл. 39, ал. 5 и чл. 39а, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка „УниKредит Булбанк“ АД по сметката на Областна администрация – гр. Плевен полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 531/22.07.2021 г. на Министерския съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, Областната администрация на област Плевен изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 531/22.07.2021 г., е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

            За целта е необходимо:

1. Физическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Плевен следните документи:

1.1. заявление по образец;

1.2. скица на имота – оригинал;

1.3. нотариално заверено копие на документ за собственост или заверен препис на документ за собственост, издаден от Служба по вписванията – Плевен;

1.4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;

1.5. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – Плевен - оригинал;

1.6. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

1.7. удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;

1.8. влязло в сила съдебно решение – оригинал, ако е приложимо;

1.9. декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици;

1.10. декларация по образец за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. Юридическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Плевен следните документи:

2.1. заявление по образец;

2.2. скица на имота – оригинал;

2.3. нотариално заверено копие на документ за собственост или заверен препис на документ за собственост, издаден от Служба по вписванията – Плевен;

2.4. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – Плевен - оригинал;

2.5. удостоверение за актуално състояние - оригнал или посочен ЕИК;

2.6. декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици;

2.7. влязло в сила съдебно решение – оригинал, ако е приложимо;

2.8. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата – оригинал

Документите по образец са достъпни на интернет страницата на Областна администрация Плевен www.pleven-oblast.bg в секция „Автомагистрала „Хемус“, както и в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Плевен на адрес:        гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1.

24.05.2022 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg