Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за започване изплащането на парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на Автомагистрала "Русе-Велико Търново", участъци „Русе - Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040

29.03.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ

     Уведомява собствениците на имоти /в землищата на с. Обретеник; с. Белцов; с. Стърмен; гр. Бяла; с. Полско Косово; с. Пейчиново/, отчуждени за изграждане на Обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на община Борово, община Ценово и община Бяла, област Русе, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – Русе полагащите им се парични обезщетения. Те са постановени с влязлото в сила Решение № 744/20.10.2023 г. на Министерски съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията започва да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 744/20.10.2023 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

Необходими документи за физически лица:

 1. заявление по образец (Приложение № 1);
 2. нотариално заверено копие на документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота;
 3. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
 4. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
 5. документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал;
 6. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляря – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
 7. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
 8. удостоверение за липса на тежести върху имота от Служба по вписванията –– оригинал (само за имоти, придобити преди 2002 г., като в случай че упълномощено лице е подало заявление за няколко правоимащи лица, в удостоверението за извършена проверка по лице следва да фигурират имената на всички упълномощители);
 9. декларация – по образец (Приложение № 3) (в случай че упълномощено лице е подало заявление за няколко правоимащи лица, е необходимо да попълни и подпише декларация по образец от името на всички упълномощители).

 

Необходими документи за юридически лица:

 1. заявление по образец (Приложение № 2);
 2. нотариално заверено копие на документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота;
 3. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
 4. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
 5. удостоверение за липса на тежести върху имота от Служба по вписванията –– оригинал (само за имоти, придобити преди 2002 г.);
 6. декларация – по образец (Приложение № 4).

Документите могат да се подават на място в гишето на Областна администрация – Русе в Центъра за административно обслужване на пл. „Свобода“ № 6 или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор. Документите по образец са достъпни на сайта на Областната администрация– Русе.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg