Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение от ОПУ - София до "Болкан Медия Груп" ЕООД

11.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

 

Днес 11.11.2022 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме:

 

ДО                                                                                                                                     

"БОЛКАН МЕДИЯ ГРУП" ЕООД

област София, община София, гр. София  1784, р-н „Младост“,

бул. „Цариградско шосе“ № 131, АТМ център, етаж 7, офис 727

Относно: Рекламни съоръжения /РС/ на път II-82 /Самоков - София/

  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,         

               При извършен обход по път II-82 /Самоков - София/ е установено, че Ваши рекламни съоръжения при км 40+150 дясно и км 40+460 ляво не са обозначени със стикер.

                Съгласно т.14 от Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № РСПП-153/04.06.2014 г. и № РСПП-152/04.06.2014 г.  – „Заитересуваното лице е длъжно в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението да обозначи рекламното съоръжение със стикер, съдържащ информация за номера и датата на разрешителното, неговия собственик и телефон за връзка“ и във връзка с чл.7 от Наредба за специално ползване на пътищата /НСПП/, имате 5 /пет/ дневен срок от получаване на писмото, констатираното нарушение да бъде отстранено.

                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки предвидени в чл.26, ал.9 от Закона за пътищата и чл.7, ал.1, т.1 от НСПП.

                 Приложение:  2 броя снимков материал

снимка 1

снимка 2

ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ

ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ

 

Приложение: писмо ОПУ - София

 

            

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg