Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение до собствениците на имоти, отчуждени за изграждане на обект: Модернизация на участък от път I-1 Видин – Ботевград, в област Видин и област Монтана

31.01.2023

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

О Б Я В А

            Уведомявам собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени за изграждане на обект: „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), в землищата на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци,  с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, с. Вълчек, община Макреш, гр. Димово,  с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля и  с. Медовница, община Димово, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – гр. Видин полагащите им се парични обезщетения. Те са постановени с влезлите в сила Решения № 410/19.06.2020 г. и № 540/31.07.2020 г. на Министерския съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителните актове - РМС № 410/19.06.2020 г.  и № 540/31.07.2020 г.  са влезли в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

           

За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска“ № 6, следните документи:

І. За физически лица:

1. заявление по образец;

2. скица – оригинал;

3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;

Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;

5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

6. документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал;

7. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;

8. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;

9. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;

10. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;

11. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

 

ІІ. За юридически лица:

1. заявление по образец;

2. скица – оригинал;

3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;

Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

4. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;

5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;

6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;

7. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

 

Документите по образец са достъпни на https://vidin.government.bg/obraztsi-na-dokumenti-za-izplashtane-na-obezshtetenia, Сектор Административно обслужване - Образци на документи за изплащане на обезщетения

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg