Купете е-винетка: bgtoll.bg

Покана от ОПУ - Стара Загора към фирма „АЙ ЕМ АЙ” ЕООД за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

28.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

П О К А Н А

За доброволно изпълнение на публично държавно вземане

№ ПТР-1

До „АЙ ЕМ АЙ” ЕООД , гр. Стара Загора 6000 , ЕИК 123635530, със седалище и адрес на управление:  гр.  Стара Загора 6000, ул.“Васил Левски“ №62, ет.3, ап.7,  с  представител  Илко Георгиев Илиев,  в качеството му на управител.

С  акт  за   установяване   на   публично  държавно   вземане  № ПТР-1 от 17.08.2023г. е установено, че задължението Ви към Агенция „Пътна инфраструктура” съгласно Тарифа за таксите, които се събират от АПИ е в общ размер на  501,46 лв. /петстотин и един  лева и четиридесет и шест стотинки/, от  които 403,37  лв.  –  главница и 98,09 лв. лихви.

На основание чл. 178, ал. 1 от ДОПК Ви каним в 7 – дневен срок от получаване  на настоящата ПОКАНА да изпълните доброволно задължението си.

Дължимите суми следва да преведете по банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Клон БАТЕНБЕРГ, IBAN BG 79UNCR96603119834314, BIC КОД UNCRBGSF, с титуляр АПИ – ПТР - София, като посочите номера и годината на Акта за установяване на публично държавно вземане.

Покана от ОПУ - Стара Загора

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg