Купете е-винетка: bgtoll.bg

ПИСМО ОТ ОПУ - СОФИЯ ДО "МАРТ МЕДИЯ" ЕООД

21.02.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 21.02.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":
 

ДО

"МАРТ МЕДИЯ" ЕООД

 

област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000,

ул." Иван Богоров " № 66 партер

 

       Относно:  Разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение

             

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕВТИМОВ,        

                  Във връзка с изтичащо Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение №РСПП-283/28.08.2020 г. на път I-1 /София – Перник/, Ви информирам:

                    Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС по чл.17б от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/ се преиздава за десетгодишен период при представяне на следните документи:

ü  Искане от заинтересованото лице за преиздаване на съответното разрешение, внесено в ОПУ – София не по-рано от 3 месеца и не по-късно 7 дни преди изтичането на срока на разрешението за експлоатация на РС;

ü  Положително становище на проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“ относно състоянието на конструкцията на РС;

ü  Издадените вече разрешения за изграждане и експлоатация на РС. Прилагат се всички свързани с РС разрешения за експлоатация;

ü  Нотариално заверено съгласие на собственик на имота, в който е изградено РС, когато РС е изградено в обслужващата зона на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

ü  Копие на документ за платени всички дължими такси;

ü  Да са спазени условията на чл.15 от НСПП.

                                                                                         

Писмо от ОПУ-София до "Март Медия" ЕООД

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg