Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо от ОПУ - София до "АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

26.03.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 26.03​.2024 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

ДО
"АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД
област София, община Столична, гр. София 1233,
ж.к. „Банишора“, ул. „Черни Лом” № 8, ет.2, ап. 3
Относно:  Разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
                  Във връзка с изтичащо Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 108/17.09.2014 г. на път I-1 /София – Перник/ при км 278+380 ляво, Ви напомням:

  • Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС по чл.17б от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/ се преиздава за десетгодишен период при представяне на следните документи:
  • Искане от заинтересованото лице за преиздаване на съответното разрешение, внесено в ОПУ – София не по-рано от 3 месеца и не по-късно 7 дни преди изтичането на срока на разрешението за експлоатация на РС;
  • Положително становище на проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“ относно състоянието на конструкцията на РС;
  • Издадените вече разрешения за изграждане и експлоатация на РС. Прилагат се всички свързани с РС разрешения за експлоатация;
  • Нотариално заверено съгласие на собственик на имота, в който е изградено РС, когато РС е изградено в обслужващата зона на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
  • Копие на документ за платени всички дължими такси;
  • Да са спазени условията на чл.15 от НСПП.

Писмо на ОПУ - София

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg