Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ-София до "ЕКСПЕРИМЕНТАР ЕН КАСА" ЕООД

03.10.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРСТРУКТУРА"

 

 

ДО                                                                                                                                     

"ЕКСПЕРИМЕНТАР ЕН КАСА" ЕООД

област Русе, община Русе, гр. Русе 7000,

ул. „Църковна независимост“ № 2, вх. В, ет. 1

 

encasabg@gmail.com

Относно: Рекламно съоръжение /РС/ на път II-81 /София - Годеч/

 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

            

               При извършен обход по път II-81 /София - Годеч / е установено, че при км 30+250 дясно незаконно сте изградили и експлоатирате рекламно съоръжение.

              

                Във връзка с чл.26, ал.2, т.1, букви “б” и ”в” и  на основание чл.57, ал.1 от Закона за пътищата сте длъжен в 5 /пет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете съоръжението.

 

                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки предвидени в гл.8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.

 

                 Приложение:  Писмо на ОПУ-София

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg