Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

28.02.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 28.02.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":​

 

ДО                                                                                                                                     

"ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

 

област София, община Столична, гр. София 1000,

р-н „Средец“, ул. Хан Аспарух № 24, ет. надпартерен

Относно: Рекламно съоръжени /РС/ на път I-1 /София – Перник/

               

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРУТИС,

                  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МУРУТИ,

                    

                   С писмо изх. № 08-00-108/20.01.2023 г. бяхте уведомени, че Ваше рекламно съоръжение на път I-1 /София – Перник/ при км 278+270 ляво се експлоатира незаконно поради изтекъл срок на валидност на Разрешение № РСПП-633/16.08.2017 г. за специално ползване на пътищата, извършили сте нарушение по разпоредбите на чл.26, ал.2, т.1, буква ”в” от Закона за пътищата, и трябваше рекламното съоръжение да бъде премахнато в срок от 15 /петнадесет/ дни от получаване на писмото.   

                   В тази връзка, каним Вас, или упълномощен представител, в 3 /три/ дневен срок от получаване на настоящето писмо да се явите в Областно пътно управление – София, за да бъде съставен акт за извършено административно нарушение /АУАН/.

                   При неявяване в срок, АУАН ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл.40, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

                   Приложения: 1 брой снимков материал, Писмо на ОПУ - София

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg