Купете е-винетка: bgtoll.bg

ПИСМО НА ОПУ-СОФИЯ ДО "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

30.01.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 30.01.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО                                                                                                                                     
"ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД
 
област София, община Столична, гр. София 1000,
р-н „Средец“, ул. Хан Аспарух № 24, ет. надпартерен
 
 
Относно: Рекламно съоръжени /РС/ на път I-1 /София – Перник/
 
 
              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРУТИС,
               УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МУРУТИ,
               
 
               Установено е, че Ваше Разрешение № РСПП-633/16.08.2017 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение по път I-1 /София – Перник/ при км 278+270 ляво е с изтекъл срок на валидност и се експлоатира незаконно.  
              
                Във връзка с чл.26, ал.2, т.1, буква ”в” и на основание чл.57, ал.1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете съоръжението.  
 
                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки предвидени в гл.8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.  

 

ПИСМО НА ОПУ-СОФИЯ ДО "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg