Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции

13.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 24, ал.1 от Закона за пътищата, чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-3088/2023 г. от заседание проведено на 23.10.2023 г. и Заповед № РД-11-1455/09.11.2023 г. на Председателя на УС на АПИ.

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на Областно пътно управление Ямбол, както следва:

Обособена позиция № 1:

Поземлен имот с идентификатор 46704.20.38 , площ 7500 кв.м, находящ се в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово, местност „Мисилима”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: седма, актуван с АЧДС № 45099/21.04.2023 г., с годишна наемна цена в размер на 17,00 лева/дка или 130.00 лева;

Обособена позиция № 2:

Поземлен имот с идентификатор 46958.18.30, площ 8 984 кв.м , находящ се в землището на с. Мамарчево, общ. Болярово, местност „Олуджа”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: пета, актуван с АЧДС № 4510/21.04.2023 г., с годишна наемна цена в размер на  49,00 лева/дка или 437.00 лева.

На основание чл.45,ал.1 от Закона за данък добавена стойност при отдаване под наем на земеделска земя такъв не се начислява.

Срок за отдаване под наем –5 (пет) стопански години, като „стопанската година” е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата календарна година.

Цена на тръжната документация: 6,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие за всеки един от имотите поотделно: 10,00 лв.

Всеки кандидат в търга може да участва за всеки един от имотите. За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 18.12.2023 г.

Търгът ще се проведе на 19.12.2023 г. от 10:00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление – Ямбол, намираща се в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, ет. 5. За всеки имот се провежда отделен търг, съгласно поредността им в описанието.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ - Ямбол,  гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, ет., стая деловодство, след заплащане по банков път по сметка:

IBAN: BG92 UNCR 9660 3118 0095 10

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк, клон Ямбол

   Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG88 UNCR 9660 3318 0095 17

      BIC: UNCRBGSF

      УниКредит Булбанк, клон Ямбол

За допълнителна информация: тел. 046/ 662 828

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg