Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ Видин обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

25.01.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 33213./2022 г. от заседание проведено на 20.12.2022 г.

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управлление на АПИ – Областно пътно управление – Видин, представляващ: офис - помещения за административна дейност с обща площ 33,42кв.м, състоящ се от 3 стаи, находящи се на І-ви/сутеренен/ етаж на Административната сграда на  РПС-Белоградчик, в гр.Белоградчик, ул.”Княз Борис І”№ 47”.

Начална наемна месечна цена – 262.35 лв./месец с ДДС

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. c ДДС

Депозитна вноска  за участие в търга  – 90.00 лв. c ДДС

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17 00 ч. на 27.02.2023 г.

Търгът ще се проведе от 10:00ч. на 28.02.2023г в Административната сграда на ОПУ-Видин, гр. Видин, ул.”Цар Симеон Велики”  № 69, заседателна зала.

 

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, документите, които трябва да подготвят и представят, са подробно отразени в тръжната документация.

В случай,  че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  02.03.2023г. от  10:00 ч. в Административната сграда на ОПУ- Видин, гр. Видин, ул.”Цар Симеон Велики”  № 69, като крайната дата за подаване на заявленията е 01.03.2023г. – 17.00 часа, а условията са по изискванията за първия търг.

Тръжната документация ще се получава в Административната сграда на ОПУ- Видин, гр. Видин, ул.”Цар Симеон Велики”  № 69, ет.3, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, след представяне на платежен документ за платена цена.                                                                                          

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

- IBAN   BG 72 UNCR 7630 3300 0000 54

- BIC  код за Уни Кредит Булбанк: UNCRBGSF           

За допълнителна информация: тел. 094 / 601262.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg