Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ-Пазарджик обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост

31.01.2023

ОПУ-Пазарджик

обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл .24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №.33235/22 от заседание проведено на 21.12.2022г.

                                          

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1.Част от имот публична държавна собственост - една стая и санитарен възел, с площ 16 м2 в сграда с идентификатор № 41136.210.3.1 - опорен пункт за поддържане „Кара тепе“, в землището на село Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, местност Черновръх, Горски фонд-отдел 303 „1“.

2.Част от имот публична държавна собственост – две стаи и санитарен възел, с площ 42 м2 в сграда - опорен пункт за поддържане „Юндола“, УПИ II-261, в кв. 32, по плана на с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

3.Част от имот публична държавна собственост - две стаи и санитарен възел с площ 42 м2 в сграда с идентификатор № 66319.4.215.1 - опорен пункт за поддържане с. Сестримо, в землището на с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик

4.Част от имот публична държавна собственост - една стая и санитарен възел, с площ 20 м2 в сграда – опорен пункт и навес, с площ от 176 м2, УПИ IV – пътен кантон, в кв. 1 по плана на с. Лозен, общ. Септември, обл. Пазарджик, представляващ опорен пункт за поддържане Лозен.

5.Част от имот публична държавна собственост - две стаи със санитарен възел, с площ 48 м2 в сграда с идентификатор № 46749.138.112.1 - опорен пункт за поддържане - с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, както и 250 м2 дворно място от поземлен имот с идентификатор № 46749.138.112, целия с площ 6586 м2, находящ се в с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, местност „Капаница“.

6.Част от имот публична държавна собственост - стая и санитарен възел, с площ 16 м2 в сграда с идентификатор № 78478.64.347.1 - опорен пункт за поддържане - Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, както и 200 м2 дворно място от поземлен имот с идентификатор № 78478.64.347, находящ се в с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, местност Здраворница, целия с площ 4484 м2.

Начална наемна месечна цена - 456,96 (четиристотин петдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) лева с ДДС.

Срок за отдаване под наем до изтичане срока на договор № РД-37-72/28.10.2022 г. за извършване на дейности по зимно поддържане, но не по-късно от 31.05.2023 г.

Цена на тръжната документация – 24,00 лева.

Депозит за участие – 50,00 лева.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 часа на 02.03.2023г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 06.03.2023 г. в админ. сграда на ОПУ Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Ал.Стамболийски“ № 20.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 22.03.2023г. от 10:30 часа, в админ. сграда на ОПУ Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Ал.Стамболийски“ № 20, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 20, след заплащане в брой на касата в ОПУ Пазарджик/ по банков път по сметка:

IBAN:  BG94UBBS80023106208808

BIC:     UBBS BG SF

Банка: ТБ ОББ АД

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN:  BG82UBBS80023300137535

BIC:     UBBS BG SF

Банка: ТБ ОББ АД

 

За допълнителна информация – телефон 034 444725.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg