Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ-Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

01.02.2023

ОПУ-МОНТАНА

обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

                                                                                                

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2  от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-39/2023г от заседание проведено на 10.01.2023г.

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

част от имот – публична държавна собственост, представляващ снегоринна база „Петрохан“ с идентификатор 07510.81.14,  с площ от 80 кв. м, представляващи три битови помещения и прилежащ терен, в землището на с. Бързия, община Берковица

Начална наемна месечна цена – 260 лв. с ДДС

Срок  за отдаване под наем от 11.11.2022 г. до датата на сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ОПУ-ВИДИН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ОПУ-ВРАЦА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ОПУ-МОНТАНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 ОПУ-ЛОВЕЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 ОПУ-ПЛЕВЕН“, в частта за Обособена позиция № 3- ОПУ –МОНТАНА, но не повече от 7 (седем) месеца.   

Цена на тръжната документация – 6 лв. с ДДС

Депозит за участие 30 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 16:30 ч. на 02.03.2023г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 06.03.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление –Монтана на адрес: гр.Монтана, бул. „Христо Ботев” № 65.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 20.03.2023г.

от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление –Монтана на адрес: гр.Монтана, бул. „Христо Ботев” № 65, при същите условия.

            Крайният срок за подаване на заявленията за участие при повторен търг е  до 16:30 ч. на 17.03.2023г.

            Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление –Монтана на адрес: гр.Монтана, бул. „Христо Ботев” № 65, след заплащане в брой на касата на ОПУ-Монтана/  по банков път по сметка на ОПУ-Монтана:

IBAN: BG31STSA93003101058201

BIC: STSABGSF.

Банка ДСК ЕАД     

            Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка ОПУ- Монтана:

IBAN: BG75STSA93003305299057

BIC: STSABGSF

   Банка ДСК ЕАД     

За допълнителна информация: тел. 096/300-908.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg