Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ - Хасково публикува покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до Галя Кръстева, гр. Харманли

24.10.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ПОКАНА

за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

                                                           

До ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА, гр. Харманли, ул. „Георги Жечев” № 62,

                                                                                                                                                                                                                /наименование на длъжника/

 

ЕГН *, с адрес за кореспонденция: гр. Харманли, ул. „Георги Жечев” № 62.

            С Акт за установяване на публично държавно вземане № 1 / 18.05.2022 г. издаден от Директора на  Областно  пътно  управление Хасково е установено, че задължението Ви към 18.05.2022 г. е в размер на 1 577.63 лв. /хиляда петстотин седемдесет и седем лева и 0.63 ст./, от които – 1 420.00 лв. /хиляда четиристотин и двадесет лева и 0.00 ст./ – главница за периода от 01.01.2020 г. до 12.12.2021 г. и 157.63 лв. /сто педесет и седем лева и 0.63 ст./ – законна лихва за периода от 01.01.2020 г. до 12.12.2021 г., както и лихва за забава изчислена към датата на издаване на акта.                                      

             На основание чл. 178, ал. 1 от ДОПК Ви каним в 7 (седем) дневен срок от датата на получаване на настоящата ПОКАНА да изпълните доброволно задължението си. При не изпълнение на задължението си в указания срок, същите ще бъдат принудително събрани по установения ред от Националната агенция по приходите.

               Дължимите суми следва да преведете по банкова сметка:

 

-   Банка „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” – Хасково

    • BIG KO  UNCRBGSF
    • IBAN  BG 79 UNCR 9 6 6 0 3 1 1 9 8 3 4 3 1 4

 

с титуляр Областно пътно управление Хасково, като основание посочите номера, датата и годината на Акта за установяване на публично държавно вземане.

 

 

инж. Радостин Ламбрев                                                                                

Директор ОПУ Хасково

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg