Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ – Хасково публикува акт за установяване на публично държавно вземане на Галя Кръстева

28.07.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

АКТ 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ

№ 1 / 18.05.2022 г.

Настоящият АУПДВ се издава от инж. Радостин Иванов Ламбрев

                                                           (трите имена на органа, който издава акта)

на длъжност – Директор на Областно пътно управлeние /ОПУ/ – Хасково, на основание      чл. 166, ал. 2, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 2 и т. 9 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), чл. 22, ал. 1 и 3 от Закона за пътищата (ЗП) във връзка с чл. 24, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), съставих настоящия акт във връзка със задълженията на:

ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА, ЕГН ----------------------

с адрес за кореспонденция: гр. Харманли, ул. „Георги Жечев” № 62

към държавата, респективно АПИ,  произтичащи от чл. 10 или чл. 18 от ЗП във връзка с      чл. 21 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републикансата пътна мрежа от АПИ.

            След като разгледах административната преписка и възоснова на следните мотиви установих:

  1. ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА притежава и експлоатира 2 броя рекламни съоръжения /РС/ в обхвата на път ІІ – 76 – 1 брой РС и на път ІІІ – 554 – 1 брой рекламно РС с квадратура 12.00 кв. м. всяко едно от тях и с разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения, както следва:
  • Рекламно съоръжение, находящо се на път ІІ – 76 при км 57+150 ляво, с Разрешение за експлоатация № РСПП – 27 / 11.07.2018 г.
  • Рекламно съоръжение, находящо се път ІІІ – 554 при км 72+770 ляво, с Разрешение за експлоатация № РСПП – 134 / 21.08.2017 г.

                                                           (посочва се точно местоположение)

................................................................................................................................................................

(посочва се конкретното специално ползване на пътищата по смисъла на параграф 1, т. 8 от ДР на ЗП)

  1. Съгласно чл. 22, ал. 4, т. 5 от Тарифа на АПИ дължимата такса, определена по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата е в размер на 450.00 лв. /четиристотин и педесет лв./ за втори клас път и в размер на 260.00 лв. /двеста и шейсет лв./ за трети клас път, годишно за всяко едно посочено по – горе рекламно съоръжение, дължима на основание чл. 18, ал. 2 от ЗП и чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за специално ползване на пътищата.
  2. Видно от справката на ПТР Хасково от 29.12.2021 г., длъжника ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА, гр. Харманли има задължение за заплащане за горе изброените 2 бр. рекламни съоръжения, общо в размер на 1 420.00 лв. /хиляда четиристотин и двадесет лева и 0.00 ст./, дължима за периода от 01.01.2020 г. до 12.12.2021 г. На основание чл.1, ал. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и чл. 175, ал. 1 от ДОПК е определена законната лихва върху неплатената в срок такса в размер на 157.63 лв. /сто педесет и седем лева и 0.63 ст./ за периода от 01.01.2020 г. до 12.12.2021  г.        

                                                              (посочва се датата на справката).

С оглед на горното и на основание чл. 166, ал. 2 и във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 2 и т. 9 от ДОПК, във връзка с чл. 22, ал. 1 и ал. 3 от ЗП, във връзка с чл. 24, ал. 1 от АПК

УСТАНОВИХ:

че към 18.05.2022 г. ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА има непогасени ликвидни и изискуеми задължения към Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София в размер на 1 577.63 лв. /хиляда петстотин седемдесет и седем лева и 0.63 ст./, от които – 1 420.00 лв. /хиляда четиристотин и двадесет лева и 0.00 ст./ – главница за периода от 01.01.2020 г. до 12.12.2021 г. и 157.63 лв. /сто педесет и седем лева и 0.63 ст./ – законна лихва за периода от 01.01.2020 г. до 12.12.2021 г., както и лихва за забава изчислена към датата на издаване на акта.

Начинът за изпълнение на задължението е заплащане на дължимата сума по банкова сметка на АПИ, както следва:

БАНКА „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” – ХАСКОВО
B I С    КОД   UNCRBGSF
I B A N
B G 79 UNCR 9 6 6 0 3 1 1 9 8 3 4 3 1 4

            Настоящият акт може да се обжалва по административен ред и по съдебен ред в 14 дневен срок пред съответния административен съд по реда на АПК.

            Неразделна част от настоящия акт са неговите приложения, а именно:

            Приложение към АУПДВ от 10.05.2022 г.:

  1. Копие от справка на ПТР Хасково от  29.12.2021 г.

           Директор ОПУ Хасково : ...........................................

         /инж. Радостин Ламбрев/

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg