Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обявление за започване на отчуждаване на имоти и части от имоти засегнати от изграждането на обхода на Монтана в землището на село Долна Вереница

10.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, в частта на пътен възел при км 102+753“, в землището на село Долна Вереница, община Монтана, област Монтана, подробно описани в Решение № 88 на Министерския съвет от 1 февруари 2023 г.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. републикански път „Обход на град Монтана - І-1 (Е-79)” е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg