Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, стопанисвани от Областно пътно управление - Русе

26.06.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 и  чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-1361/24 г. от заседание проведено на 15.05.2024 г. и Заповед № РД-11-656/20.06.2024 г. на Председателя на УС на АПИ

 

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти– помещения, складове за материали и гаражи - частна и публична държавна собственост, стопанисвани от АПИ – Областно пътно управление - гр. Русе, както следва:

Части от имоти – публична държавна собственост

  • Част от имот –  публична държавна собственост - Офис помещение с площ 20,00 кв.м. на  първи етаж  в административната сграда на Районна пътна служба –Бяла, находяща се в гр. Бяла, ул.”Стефан Стамболов” № 84. Началната наемна месечна цена е 20, 40 лв. /двадесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС и 24,48 /двадесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/ лв.с ДДС.
  • Част от имот –  публична държавна собственост- Офис помещение с площ 15,00 кв.м. на  първи етаж  в административната сграда на Районна пътна служба –Бяла, находяща се в гр. Бяла, ул.”Стефан Стамболов” № 84. Началната наемна месечна цена е 15,30 лв. /петнадесет лева и тридесет стотинки/ без ДДС и 18,36 лв. /осемнадесет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС.
  • Част от имот –  публична държавна собственост- Офис помещение с площ 25,00 кв.м. на  първи етаж  в административната сграда на Районна пътна служба –Бяла, находяща се в гр. Бяла, ул.”Стефан Стамболов” № 84. Началната наемна месечна цена е 25, 50 лв. /двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС и 30,60 лв. /тридесет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.
  • Част от имот –  публична държавна собственост- Склад за материали с площ 17,00 кв.м. на  първи етаж  в административната сграда на Районна пътна служба –Бяла, находяща се в гр. Бяла, ул.”Стефан Стамболов” № 84. Началната наемна месечна цена е 17,34 лв. /седемнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС и  20,81 лв. /двадесет лева и осемдесет и една стотинки/ с ДДС.
  • Част от имот –  публична държавна собственост- Коридор с площ 5,00 кв.м. на  първи етаж  в административната сграда на Районна пътна служба –Бяла, находяща се в гр. Бяла, ул.”Стефан Стамболов” № 84. Началната наемна месечна цена е 5,10 лв. /пет лева и десет стотинки/ без ДДС и 6,12 лв. /шест лева и дванадесет стотинки/ с ДДС.

Части от имоти – частна държавна собственост

  • Част от имот – частна държавна собственост- Склад за материали с площ 24,00 кв.м. на  I-ви етаж в сграда – опорен пункт ДЗС,  находящ се в землището на с. Красен, път I-2 Русе-Разград, км 16+700. Началната наемна месечна цена е 29,52 лв. /двадесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ без ДДС и 35,42 лв. /тридесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ с ДДС.
  • Част от имот – частна държавна собственост - Склад за материали с площ 26,00 кв.м. на  I-ви етаж в сграда – опорен пункт ДЗС,  находящ се в землището на с. Красен, път I-2 Русе-Разград, км 16+700. Началната наемна месечна цена е 31,98 лв. /тридесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС и 38,38 лв. /тридесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/ с ДДС.
  • Част от имот – частна държавна собственост- Коридор с площ 9,10 кв.м. на  I-ви етаж в сграда – опорен пункт ДЗС,  находящ се в землището на с. Красен, път I-2 Русе-Разград, км 16+700. Началната наемна месечна цена е 11,19 лв. /единадесет лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС и 13,43 лв. /тринадесет лева и четиридесет и три стотинки/ с ДДС.
  • Част от имот – частна държавна собственост- Гаражи – 3 броя  с обща площ 144,00 кв.м.  в  опорен пункт ДЗС,  находящ се в землището на с. Красен, път I-2 Русе-Разград, км 16+700. Началната наемна месечна цена е 423,36 лв. /четиристотин двадесет и три лева и тридесет и шест стотинки/ без ДДС и 508,03 лв. /петстотин и осем лева и три стотинки/ с ДДС.

        Обща начална наемна цена за горепосочените имоти е в размер на 579,69  лв. /петстотин седемдесет и девет лева  и шестдесет и девет стотинки/ без включен ДДС или 695, 63 лв. /шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/ с включен ДДС.

Срок за отдаване под наем – имотите се отдават под наем до приключване на Договор № РД-37-106/20.12.2023 г.  с предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Северен Централен Район, за обособена позиция: Обособена позиция №  4 – ОПУ-Русе“.

Цена на тръжната документация – 6,00 (шест) лв. с ДДС.

Депозит за участие е в размер на 10,00 (десет) лева.

           Право на участие в търга имат юридическите лица с действащи към момента на подписването на договора за наем, договори за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Русенска Област.

Участникът кандидатства за всички обекти заедно.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 30.07.2024 година.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 31.07.2024  г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Русе на адрес: гр.Русе, ул. „Отец Паисий” № 5.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе след мотивирано предложение на комисията и заповед на Председателя на УС.

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУ-Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, ет.3, стая - деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа, след представяне на платежен документ за платена цена по банков път по посочените по-долу банкови сметки:

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

Банка ОББ АД клон Русе

IBAN – BG60UBBS80023106116300

BIC – UBBSBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

Банка ОББ АД клон Русе

IBAN – BG69UBBS80023300145335

BIC – UBBSBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 082/813-240.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg