Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява във връзка с отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на обект: „Доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“ в землището на с. Петърч, община Костинброд

23.05.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“, част от обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 33+612.73 до км 33+858.23, в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, подробно описани в Решение № 338 на Министерския съвет от 17 май 2024 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г. път I-8 (Е-80), в участък „Граница Република Сърбия – о.п. София - Запад“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

С Решение № 959 на Министерския съвет от 31 декември 2018 г., пътят от българо – сръбската граница до гр. София е определен като „АМ „Европа“ (А-6).

Със Заповед № РД-02-15-120/14.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 33+612.73 до км 33+858.23, в землището на с. Петърч, община Костинброд.

С цел осигуряване на директен достъп до магистралата на движещите се превозни средства по направленията „Петърч - София“ и „София – Петърч“ с влязла в сила Заповед № РД-02-15-186/18.12.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен проект за изменение на ПУП – ПП за горепосочения обект.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg