Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км км 166+144 до км 189+344, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти - област Велико Търново

18.07.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А

            Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), в землищата на гр. Сухиндол, гр. Павликени, с. Върбовка и с. Бутово на територията на област Велико Търново,  че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка УниКредит Булбанк АД по сметката на Областна администрация – гр. Велико Търново полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 794 от 16 ноември 2021 г. на Министерския съвет на Република България. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 794/16.11.2021 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

            За целта е необходимо:

  1. Физическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ст. 201, следните документи:

1.1     заявление по образец;

1.2     скица на имота – оригинал;

1.3     документ, удостоверяващ правото на собственост /напр. решение на съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт, партида на имот от горски фонд, съдебно решение и др./ – нотариално заверено копие;

1.4     нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственика на имота се представлява от друго лице) – оригинал;

1.5     удостоверение за наследници, издадено до 6 месеца преди датата на подаване на настоящото заявление  – оригинал /при необходимост/;

1.6     актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;

1.7     удостоверение за лична банкова сметка – оригинал;

1.8     влязло в сила съдебно решение, вписано в съответната служба по вписвания – оригинал, ако е приложимо;

1.9     декларация по образец № 1, за необжалване на отчуждителния акт;

1.10   декларация по образец № 4, относно  наличието на съпружеска имуществена общност за подлежащия на обезщетяване имот /при необходимост/;

1.11   декларация по образец № 3 за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

  1. Юридическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ст. 201, следните документи:

2.1     заявление по образец;

2.2     скица на имота – оригинал;

2.3     документ, удостоверяващ правото на собственост /напр. решение на съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт, партида на имот от горски фонд, съдебно решение и др./ – нотариално заверено копие;

2.4     актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;

2.5     удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – оригинал;

2.6     удостоверение за банкова сметка – оригинал;

2.7    влязло в сила съдебно решение, вписано в съответната служба по вписвания – оригинал, ако е приложимо;

2.8     декларация по образец № 2, за необжалване на отчуждителния акт.

 

Документите по образец са достъпни на интернет страницата на Областна администрация - гр.Велико Търново  https://vt.government.bg/ в Раздел Услуги – Административни услуги и дейности – Дейности/Процедури – П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти - частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново, както и в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Велико Търново  на адрес: гр. Велико Търново , пл. „Център“ № 2, ст. 201.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg