Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 до км 166+144, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

18.07.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

О Б Я В А

            Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус”, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път  III-301), в землищата на с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, на територията на област Ловеч, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД   по сметката на Областна администрация – гр. Ловеч полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 531 от 22.07.2021 г. на Министерския съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 531/22.07.2021 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

            За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, следните документи:

І. За физически лица:

1. Заявление – Образец № 1;

2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3.  Скица на имота;

4. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);

5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);

6. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

7. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);

8. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);

9.Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);

10. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:

1. Заявление – Образец № 2;

2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3.  Скица на имота;

4. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);

5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);

6. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);

7. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

Документите по образец са достъпни на https://www.lovech.government.bg, Сектор: ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg