Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, стопанисвани от ОПУ - Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове за осъществяване на дейности по текущ ремонт и поддържане

03.02.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16 ал. 2 и чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-23/23 от заседание, проведено на 05.01.2023 г.

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове за осъществяване на дейности по текущ ремонт и поддържане, зимно поддържане (ТРП) на републиканската пътна мрежа (РПМ), както следва:

1. ОП с. Кесарево, ул. Неизвестна, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Кесарево, поземлен имот с идентификатор  36782.200.1, актуван с АЧДС № 5327/14.04.2021 г.

1.а) Административна, деловодна сграда, с идентификатор 36782.200.1.1 със ЗП – 65 кв.м.

1.б) Сграда с идентификатор 36782.200.1.2 - складова база със ЗП 503 кв. м.

1.в) част от ПИ с идентификатор 36782.200.1 (дворно място) с площ 2 000 кв. м.

 

Обща начална наемна месечна цена – 600,00 (шестстотин лева) лева без ДДС или 720,00 (седемстотин и двадесет лева) лв. с ДДС.

Срок за отдаване под наем – 2 (две) години.

Срокът започва да тече от датата на подписване на договора.

Цена на тръжната документация – няма.

Депозит за участие 60,00 (шестдесет лева) лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 06.03.2023 г.

        Търгът ще се проведе от 13:00 ч. на 07.03.2023  г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Велико Търново на адрес: гр. В.Търново, бул. „България” №34, ет.4 Заседателна зала.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 24.03.2023 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Велико Търново, на адрес: гр. В.Търново, бул. „България” № 34, Заседателна зала при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Велико Търново на адрес: гр.В.Търново, бул. „България” №34, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч. в отдел Деловодство.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG78 UNCR 7527 33400 45235

BIC: UNCR BGSF

За допълнителна информация: тел. +359 62 61533

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg