Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти на територията на област Стара Загора

08.02.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал. 2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-31/23 от заседание, проведено на 09.01.2023г.

                                           

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

Имот - частна държавна собственост, съставляващ УПИ XV-817, в кв. 27 по плана на гр.Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, състоящ се от поземлен имот с площ 1235 /хиляда двеста тридесет и пет/ кв.м., заедно с масивно жилище с гараж – 72 /седемдесет и два/ кв.м., на 2 /два/ етажа.

Начална месечна наемна цена: обща месечна наемна цена 250 /двеста и петдесет/ лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2:

Имот – частна държавна собственост, имот №310001 в землището на гр.Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, съставляващ застроен поземлен имот с площ 2066 /две хиляди шестдесет и шест/ кв.м., заедно с построената в него сграда-кантон със застроена площ 60 /шестдесет/ кв.м. на 1 /един/ етаж.

Начална наемна месечна цена – 150 /сто и петдесет/ лв. без ДДС.

Обособена позиция № 3:

Част от недвижим имот– публична държавна собственост-административна сграда на Областно Пътно Управление Стара Загора, бул.“Св.Патриарх Евтимий“ 125, предназначен за поставяне на вендинг автомат, представляващ ниво-партер със застроена площ 4 /четири/ кв.м., находящо се на стълбищната площадка пред централен вход на административната сграда.

Начална наемна месечна цена – 70 /седемдесет/ лв. без ДДС.

 

Срок за отдаване под наем по обособени позиции 1 и 2  – 10 /десет/ години, а по обособена позиция 3 – 2 /две /г.;

Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с ДДС;

Депозит за участие 50.00 лв. за всяка обособена позиция.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:30 ч. на 13.03.2023 г.

Търгът ще се проведе, както следва:

1. По позиция № 1: от 10,00 ч. на 14.03.2023 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

2. По позиция № 2: от 13,00 ч. на 14.03.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

3. По позиция № 3: от 15,00 ч. на 14.03.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе, както следва:

По позиция № 1: от 10,00 ч. на 30.03.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

2. По позиция № 2: от 13,00 ч. на 30.03.2023г.в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

3. По позиция № 3: от 15,00 ч. на 30.03.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125, при същите условия, като крайният срок за подаване на заявление за участие в него е 17:30 ч. на 29.03.2023г.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно Пътно Управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125, след заплащане по банков път по сметка на ОПУ - Стара Загора в Уникредит БУЛБАНК АД, IBAN: BG 78UNCR76303100115441,  BIC UNCRBGSF.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на ОПУ – Стара Загора: Уникредит БУЛБАНК АД, IBAN: BG 85UNCR76303300000305,  BIC UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 042/604 459

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg