Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на ОПУ – Русе

16.02.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост  /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-36/23 г. от заседание проведено на 10.01.2023 г. и Заповед № РД-11-108/24.01.2023 г. на Председателя на УС на АПИ,

 

О Б Я В Я В А:

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на АПИ-Областно пътно управление – Русе, както следва:

Обособена позиция № 1: Поземлен имот с идентификатор 51977.5.3 по КККР, номер по предходен план 005003 с площ 5 010 кв.м, находящ се в Община Ценово, с. Новград, местност "Блатото", с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с АЧДС № 6699/17.10.2019 г., с начална годишна наемна цена 78,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 2: Поземлен имот с идентификатор 02868.59.55 по КККР, номер по предходен план 059055, с площ 10 002 кв.м, находящ се в Община Две могили, с. Батишница, местност "Чилновски път", с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета, актуван с АЧДС № 6731/20.11.2019 г., с начална годишна наемна цена 81,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 3: Поземлен имот с идентификатор 05517.3.96  по кадастралната карта на с. Борисово, номер по предходен план 000096, с площ 7 132 кв.м., находящ се в Община Сливо поле, с. Борисово, местност "Копаците", с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧДС № 6672/11.09.2019  г., с начална годишна наемна цена 41,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 4: Поземлен имот 84049.111.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, номер по предходен план: 111002, отдава се под наем реална площ от 7 939 кв. м от целия имот с площ 9 825 кв. м, находящ се в Община Иваново, с. Щръклево, местност „Дренето“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета, актуван с АЧДС № 6799/10.02.2020 г., изключена е площ с линейни размери 41 м ширина и 46 м дължина, предвид факта, че не е обработваема земя, с начална годишна наемна цена 81,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 5: Поземлен имот с идентификатор 06673.25.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, номер по предходен план: 025085, с площ 2 530 кв.м, находящ се в Община Сливо поле, с. Бръшлен, местност "Врановското", с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с АЧДС № 6692/24.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 81,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 6: Поземлен имот с идентификатор 55720.49.17 по КККР, номер по предходен план: 049017, с площ 7 347 кв.м, находящ се в Община Бяла, с. Пейчиново, местност “Припека”, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с АЧДС № 6668/22.08.2019 г., с начална годишна наемна цена 80,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 7: Поземлен имот с идентификатор 52235.121.379 по КККР, номер по предходен план 000379, с площ 4 223 кв.м, находящ се в Община Русе, с. Ново село, местност "Юртлука", с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с АЧДС № 6687/24.09.2019  г., с начална годишна наемна цена 41,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 8: Поземлен имот с идентификатор 05611.99.1 по КККР, номер предходен план 099001, с площ 17 002 кв.м, находящ се в Община Борово, гр. Борово, местност „Колаза“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: пета, актуван с АЧДС № 6673/16.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 75,00 лв. на декар без включено ДДС.

        Обособена позиция № 9: Поземлен имот с идентификатор 70130.31.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Стърмен, Община Бяла, в местността „Полето“, номер по предходен план: 031002, с площ 10 000 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧДС № 6694/24.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 80,00 лв. на декар без включено ДДС.

     Обособена позиция № 10: Поземлен имот с идентификатор 06519.44.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, в землището на с. Брестовица, Община Борово, в местността „Тетралика“, номер по предходен план: 044001, с площ 9,865 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, актуван с АЧДС № 6736/29.11.2019 г., с начална годишна наемна цена 75,00 лв. на декар без включено ДДС.

 

На основание чл.45, ал.1 от Закона за данък добавена стойност при отдаване под наем на земеделска земя, такъв не се начислява.

 

Срок за отдаване под наем –  Имотите се отдават под наем за срок от 10 (десет) стопански години, като стопанска година е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата календарна година.

Цена на тръжната документация – 6,00 (шест) лв. с ДДС.

Депозит за участие за всеки един от имотите в търга поотделно е в размер на 10,00 (десет) лева.

Всеки кандидат в търга може да участва за всеки един от имотите.

За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 24.03.2023 година.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 27.03.2023  г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Русе на адрес: гр.Русе, ул. „Отец Паисий” № 5.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе след мотивирано предложение на комисията и заповед на Председателя на УС.

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУ-Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, ет.3, стая - деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа, след представяне на платежен документ за платена цена по банков път по посочените по-долу банкови сметки:

 

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

Банка ОББ АД клон Русе

IBAN – BG60UBBS80023106116300

BIC – UBBSBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

Банка ОББ АД клон Русе

IBAN – BG69UBBS80023300145335

BIC – UBBSBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 082/813-236.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg